Vårdresultat av ryggoperationer

Det finns en lång tradition av ryggoperationer vid Orton och vi har arbetat aktivt med att utveckla ryggkirurgin i Finland i decennier.

Våra vanligaste ryggoperationer är mikroskopassisterat avlägsnande av diskbråck, dekompression vid förträngning av ryggradskanalen samt steloperationer av ryggen. Vårt sjukhus har lång erfarenhet av krävande ryggkirurgi och skoliosoperationer. Redan för 20 år sedan installerade vi ryggmärgsstimulatorer som används för att behandla kroniska smärttillstånd på vårt sjukhus.

Uppföljningsdata och resultat på vårdkvalitet vid ryggoperationer

Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt bedöma och följa upp kvaliteten på patienternas vård.

Vi har samlat in uppföljningsdata från våra ryggkirurgipatienter sedan år 2010. Vår uppföljningsdata Finspine baseras på det nationella Svenska ryggregistret, vilket gör det möjligt att jämföra vårdkvaliteten med resultaten inom svensk ryggkirurgi. De svenska ryggkirurgiresultaten är i toppklass internationellt sett. I Finland används ännu inte något nationellt ryggkirurgiregister. Sedan början av 2017 har vårt sjukhus haft ett uppföljningsregister för behandling med ryggmärgsstimulering.

I diagrammen nedan jämförs resultaten av vårdkvaliteten på våra vanligaste ryggoperationer med de resultat som årligen publiceras i det nationella Svenska ryggregistret.

Den smärtrelaterade funktionsnedsättningen har bedömts med hjälp av Oswestry Disability Index (ODI) där 0–20 motsvarar lindrig nedsättning och över 40 svår nedsättning.

Tabell nedan:
Patienters upplevda smärtrelaterade funktionsnedsättning (Oswestry index) efter en diskbråcksoperation. Ortons patienters upplevda funktionsnedsättning är lägre än den svenskar upplever 1–5 år efter en operation. Patienter opererades 2012.

Tabell nedan:
Patientnöjdhet efter diskbråcksoperation. Patienter vid Orton är nöjdare än svenska patienter 1 år efter operationen, lika nöjda efter 2 år och klart nöjdare 5 år efter operationen.Patienter opererades 2012.

Tabell nedan:
Patienters upplevda smärtrelaterade funktionsnedsättning efter dekompression av en förträngning i ryggradskanalen. Den funktionsnedsättning som Ortons patienter upplever är lika stor eller något mindre jämfört med svenskarna. Patienter opererades 2012.