Ultraljudsundersökning av hjärtat

En ultral­jud­sun­der­sökning av hjärtat ger värdefull infor­mation om hjärtats struk­turer och funktion. Ultral­jud­sun­der­sök­ningen görs i samband med läkar­mot­tag­ningen eller vid en separat avtalad tidpunkt som poliklinisk under­sökning.

Ultral­jud­sun­der­sök­ningen görs genom att man för en ultral­juds­sensor över bröst­korgen. Under­sök­ningen görs med patienten i liggande ställning, ofta något vänd åt vänster sida. Under­sök­ningen avger ingen strålning, värme eller andra obehagliga känslor. Under­sök­ningen kan utföras trots andra sjukdomar eller gravi­ditet. En vanlig ultral­jud­sun­der­sökning av hjärtat kräver inga förbe­re­delser av patienten.

Vid ultral­jud­sun­der­sök­ningen av hjärtat under­söker man hjärtats struk­turer och storlek. Under­sök­ningen ger infor­mation om hjärtats pumpförmåga och var eventuella störningar finns.

Genom en ultral­jud­sun­der­sökning av hjärtat utreder man ofta hjärtats tillstånd även i anknytning till olika sjukdomar. En hjärtin­farkt kan efter­lämna ett ärr som kan identi­fieras med ultraljud. Orsaken till och svårig­hets­graden av hjärtsvikt framgår också ofta vid ultral­jud­sun­der­sök­ningen. Stroke­pa­tienter genomgår ofta en ultral­jud­sun­der­sökning av hjärtat för att utreda om hjärtat har avvikande struk­turer, till exempel blodlev­ringar, där den ”propp” som har orsakat stroken kan ha sitt ursprung. Vid svår infektion kan hjärtklaf­farna vara inflam­merade (endokardit), vilket konsta­teras med ultral­jud­sun­der­sökning. Om patienten har fått en konstgjord klaff på grund av ett klaffel, kan klaffens funktion utvär­deras upprepade gånger med ultraljud. Vid uppföljning av medfödda hjärtfel är ultral­jud­sun­der­sök­ningen oersättlig.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.