Neuropsykologiska undersökningar

En neuropsykologisk undersökning kan behövas vid utvärdering av svårigheter som beror på sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet eller utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter. Tillstånd och sjukdomar där en neuropsykologisk undersökning kan behövas är hjärnskada, hjärnblödning, hjärninfarkt, lässtörning, ADHD, affektiva störningar eller misstanke om begynnande nedsättning av de kognitiva funktionerna. Psykiatrisk sjukdomar (som följdtillstånd efter affektiva störningar och psykoser) kan också orsaka kognitiva svårigheter.

Vad gör man på undersökningen?

Vid en neuropsykologisk undersökning använder man intervjuer, självutvärderingar, enkäter och tester som hjälp. I undersökningen utvärderar man bl.a. minnet, uppmärksamheten, problemlösningsförmågan, gestaltningsförmågan och psykiska funktioner beroende på patientens problem och frågeställning.

Undersökningen omfattar en till tre möten beroende på frågeställning och problemets omfattning. Ett skriftligt utlåtande över undersökningen upprättas där själva undersökningen, undersökningsresultaten, slutsatser som gjorts baserat på dem och rekommendationer på vidare åtgärder beskrivs.

Neuropsykologisk undersökning av barn

Neuropsykologiska undersökningar av barn inleds med en intervju med föräldrarna, där man utreder barnets aktuella tillstånd och tidigare utvecklingsstadier. Föräldrarna och t.ex. en lärare kan ombedjas fylla i ett utvärderingsformulär som används för att detaljerat kartlägga barnets funktionsförmåga, beteende, styrkor och delområden inom utvecklingen där barnet behöver stöd. Med hjälp av neuropsykologiska testuppgifter som görs vid ett personligt möte med barnet utvärderar man vilken nivå barnets förmågor ligger på jämfört med andra barn i samma ålder.

Totalt är det tre undersökningsbesök, och ett besök tar 60 minuter. Efter undersökningen diskuterar neuropsykologen resultaten från undersökningen med föräldrarna. Ett skriftligt utlåtande över undersökningen upprättas där undersökningsresultaten och rekommendationer på vidare åtgärder som gjorts baserat på dem (t.ex. stödåtgärder i skolan, rehabilitering) beskrivs.

De barnneuropsykologiska tjänsterna kan vid behov inkludera en separat behandlingsdiskussion med föräldrarna, lärare eller andra som arbetar med barnet för att planera stödåtgärder.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Hur gör man för att komma till undersökning?

Vem som helst kan boka tid för en neuropsykologisk undersökning. För att komma till de vanligaste undersökningarna skaffar man en remiss från en läkare (t.ex. neurolog, psykiater eller företagsläkare). Försäkringen kan i vissa fall också ersätta undersökningar gjorda på en läkarremiss.

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.