Serie-TMS

Inom specia­li­teten klinisk neuro­fy­siologi ger vi serie-TMS-behandling, dvs. trans­kra­niell magnets­ti­mu­lering i serier.

Vad är serie-TMS-behandling?

Vid serie-TMS-behandling skickas magnet­pulser från utsidan av huvudet mot hjärn­barken. Metoden är icke-invasiv, smärtfri och ofarlig. Med magnet­pul­serna kan man påverka funktionen hos neurala nätverk som reglerar smärta.

Vilka besvär behandlas med serie-TMS?

Serie-TMS-behandling ges till patienter med svår nervvärk om andra behand­lings­former inte har gett tillräcklig hjälp eller varit olämpliga. Vanligtvis har patien­terna svår nervs­märta i ansikt­sområdet, fantomvärk, komplext regionalt smärt­syndrom (CRPS) eller nervs­märta efter stroke (s.k. post stroke pain).

Var ges behandlingen?

För Ortons patienter ges serie-TMS-behandling vid Mejlans Torns­jukhus på avdel­ningen för klinisk neuro­fy­siologi.

Hur kommer man under behandling?

Det ska finnas en remiss till behand­lingen av en läkare som specia­li­serat sig på smärt­be­handling (t.ex. en neurolog) eller så kan patienten söka sig till en läkare vid Orton med erfarenhet av serie-TMS-behandling. För behand­lingen krävs en magnet­ka­me­rabild av huvudet (se ytter­ligare infor­mation nedan). Remit­te­rande läkare eller Ortons läkare skriver ut en remiss till under­sök­ningen.

Behandlingshelhet

 1. Inledande bedömning av behandlingsbehov
  Ortons neurolog och sjuks­kötare som specia­li­serat sig på serie-TMS-behandling under­söker patienten på mottag­ningen. Patienten får en remiss till magnet­ka­me­raun­der­sökning om en sådan inte gjorts tidigare.
 2. Magnetkameraundersökning av huvud
  En magnet­ka­me­raun­der­sökning kan göras vid HUS Bilddiag­nostik eller så kan patienten på läkares remiss ta sig till en under­sök­ning­senhet som gör magnet­ka­me­raun­der­sök­ningar. Eftersom det är fråga om en specia­lun­der­sökning finns det vissa kvali­tetskrav på under­sök­ningen som vi ger särskilda anvis­ningar om. När magnet­ka­me­raun­der­sök­ningen görs vid HUS Bilddiag­nostik behövs inga särskilda anvis­ningar, och läkar­re­missen och under­sök­nings­re­sul­taten skickas elekt­ro­niskt.
  Om magnet­ka­me­ra­bilden av huvudet tagits på en annan under­sök­ning­senhet sparas den på CD-skiva som patienten lämnar till Ortons kundservice tillsammans med utlåtandet.
 3. Serie-TMS-behandlingen
  Behand­lingen ges normalt under en tvåvec­kors­period, på vardagar 15 minuter/​dag, totalt 10 gånger. Under behand­lingen sitter patienten i en stol och den specia­li­serade sjuks­kö­taren ger magnet­puls­serien. Pulsernas styrka justeras så att behand­lingen inte orsakar smärta. Den sista behand­lingsgången bedömer läkaren effek­terna av behand­lingen och behovet av eventuell underhålls­be­handling.
 4. Serie-TMS-underhållsbehandling
  Vid behov kan behand­lingen förlängas med ytter­ligare nio behand­lingsgånger som underhålls­be­handling, som fortsätter omedelbart efter den primära behand­lings­pe­rioden. Underhålls­be­handling överens­kommes med patienten separat.

Pris

Det totala priset beror på vilka steg som behövs för att behandla patienten:
1. Inledande bedömning av behand­lings­behov
2. Magnet­ka­me­raun­der­sökning av huvud vid HUS Bilddiag­nostik
Om MRI-bild tagits på annat håll debiteras för att spara den på bild-CD
3. Serie-TMS-behandling (10 gånger)
4. Serie-TMS-underhålls­be­handling (9 gånger)

Till priset kommer expedi­tion­savgift.

Se prisin­for­mation här.

När kan behandlingen inte ges?

Behand­lingen är inte lämplig för patienter med metall i huvudets område (tands­tällning är inget hinder för behandling), pacemaker eller elekt­riskt styrd stimu­lator som används för smärt­be­handling i halskot­pe­larens område. Behandling ges inte heller under gravi­ditet. Epilepsi är en kontrain­di­kation mot behand­lingen.

Återhämtning

Patienten får gå hem genast efter behand­lings­dagen.

Behandlingens effekt

Varak­tig­heten av smärt­lindring med serie-TMS är indivi­duell och tenderar att successivt minska. Smärt­lindring sker hos cirka 30-50% av dem som behandlas mot nervs­märta. Hos vissa patienter kan smärtan inten­si­fieras, och då avbryts behand­lingen. Under behand­lingen kan lindrig huvudvärk uppstå på grund av smärre spänningar i nacke-axelmusklerna, vilket orsakas av sittande på plats.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.