Kateterbehandling av rytmrubbning, eller kateterablation

Bakgrund

Med kateterbehandling (kateterablation) avses avlägsnande av en elektrisk struktur som orsakar rytmrubbning inne i hjärtat. Behandlingsinstrumentet, ablationskatetern, förs via blodkärlet in till det ställe i hjärtats vägg som orsakar rytmrubbningen inne i hjärtat. Radiofrekvent ström riktas till detta ställe via kateterns spets. Det orsakar ett noggrant reglerbart punktformigt ärr i hjärtats vägg som förhindrar rytmrubbningen.

Vem behöver kateterablation?

En kateterablation utförs när rytmrubbningen orsakar skada för patienten eller om den bedöms vara farlig. Beslutet om ablation fattas av en kardiolog som är specialiserad på behandling av rytmrubbningar. Rytmrubbningar som behandlas är bl.a. supraventrikulär takykardi, förmaksfladder, förmaksflimmer och kammartakykardi. Före kateterablationen görs alltid en elektrofysiologisk undersökning.

Undersökningen

Ingreppet görs under lokalbedövning. Som premedicinering ges avslappnande och lugnande läkemedel. Vid behov kan dosen höjas under ingreppet. Smärtan som orsakas av behandlingen förhindras effektivt med intravenös smärtstillande medicinering, som också lugnar ner och ofta orsakar lätt sömn.

Före undersökningen sätter sköterskan in en kanyl i venen i handryggen för dropp. Via kanylen ger man också avslappnande medel. Klisterelektroder fästs på bröstkorgen för kontinuerlig EKG-registrering. Undersökningen görs via blodkärlen i ljumskvecket, så håret i området rakas bort.

Huden i det högra ljumskvecket bedövas och ventiler av plast sätts in i blodkärlen.
Via ventilerna styr man mjuka och böjliga undersöknings- och behandlingskatetrar in i hjärtat med hjälp av röntgengenomlysning. Med hjälp av kateterna utreder man först orsaken till rytmrubbningen i hjärtat. Detta undersökningsmoment kallas elektrofysiologisk undersökning.

Föremålet för behandlingen beror på den struktur som orsakar rytmrubbningen. Ibland kan en noggrann lokalisering av föremålet för behandlingen kräva specialredskap (CARTO®, EnSite®, Stereotaxis®), som ofta förutsätter ett annat ingrepp. Om kateterbehandlingen misstänks störa retledningsbanans normala funktion kan behandlingseffekten i stället för ström skapas med frysning. Katetern förs in på motsvarande sätt. Frysningen ger inte upphov till någon smärta. Ingreppet tar från två till fyra timmar.

Komplikationer vid ingreppet

Risken för farliga komplikationer vid kateterablation är liten. Blödning från stickställena i blodkärlen kan ibland leda till att återhämtningen tar några dagar längre och kan ibland kräva operativ behandling. Ökad blödningsrisk orsakas av blodkärlens avvikande läge, förkalkning av blodkärlen, övervikt och medicinering som minskar blodkoagulationen. Det är mycket sällsynt, om ens möjligt, att hjärtat eller hjärtats elektriska ledningsbana skadas vid ingreppet.

Utskrivning och uppföljning efter ingreppet

Patienten skrivs ut antingen på kvällen efter ingreppet eller nästa dag. Ibland måste man förlänga sjukhusuppföljningen av individuella skäl. Ibland krävs sängläge till nästa morgon. Dagen efter ingreppet kan man gå normalt. Man får köra bil först dagen efter utskrivningen. Man bör undvika fysisk ansträngning och att sitta hopkurad under 1-2 veckor. Anvisningar om övrig uppföljning och medicinering ges före utskrivningen.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.