Bedövningar vid smärtlindring

Det finns varie­rande forsk­nings­re­sultat om bedöv­ningar som används vid smärt­lindring. Bedöv­ningar fungerar bäst vid behandling av akut smärta. Om smärtan förknippas med inflam­mation och svullnad, har en tredjedel av patien­terna nytta av bedövning. Bedöv­nings­be­hand­lingar ges i serier och effekten varierar. Den vanli­gaste bedöv­nings­be­hand­lingen är epidu­ral­be­dövning som också omfattar sakral­be­dövning.

Sakral­be­dövning

Sakral­be­dövning är en smärtfri behand­lings­metod, där bedöv­nings­medlet injiceras i epidu­ral­rummet från området under svans­benet. På detta sätt fås en lokalt avgränsad bedövning. Bedöv­ningen kan lindra t.ex. smärta som orsakas av diskbråck i ryggen. Målet med bedöv­ningen är att minska svull­naden och inflam­ma­tionen samt påskynda läkningen.

Nervrot­kanal- och facett­leds­be­dövning

Förutom läkeme­dels­be­handling kan också nervrot­kanal- och facett­leds­be­dövning användas som behand­lings­me­toder. Dessa smärt­lindrings­me­toder kan användas vid nervrots­be­tingad smärta och facett­leds­re­la­terade symtom som förknippas med ryggradsförs­litning. Under åtgärden kan läkaren injicera bedöv­nings­medel eller en liten mängd kortison i nervroten eller området kring facett­leden vid bedövning av nervrötter eller små leder för att lindra smärtan och minska inflam­ma­tions­reak­tionen. Syftet med bedöv­ningen är att lindra irritation i facett­leder (små leder i ryggrad­sområdet) eller symtom på irriterad eller inflam­merad nervrot. Åtgärd­sområdet bestäms noggrant under röntgen-, dator­to­mo­grafi- eller ultral­judss­tyrning. Åtgärden genomförs under lokal­be­dövning och tar cirka 30–60 minuter. Effekten av åtgärden uppföljs i samband med läkar­besök samt med regel­bundna kontakter mellan patient och sjuks­kötare.

Värme­be­dövning

Värme­be­dövning (radio­fre­kvens­be­handling) är en högfre­kvent elbehandling vars effekt varar längre än effekten av nervrots­blockad. Ingreppet utförs under lokal­be­dövning med röntgens­tyrning.

Epidu­rals­ti­mu­la­tions­be­handling

Epidu­rals­ti­mu­lering (stimu­lering av ryggmärgen) används vid kroniska smärt­tillstånd som beror på nervs­kador i ryggen och benet samt bl.a. vid CRPS-smärt­tillstånd i övre extre­mi­teten. Epidu­rals­ti­mu­lering används när tillräcklig smärt­lindring inte uppnås med läkemedels- och bedöv­nings­be­handling.

Ryggor­to­peder utför anläggning av stimu­la­torer. Behand­lingen omfattar regel­bunden uppföljning av stimu­la­tor­be­hand­lingen. Stimu­la­torns inställ­ningar justeras på smärt­po­likli­niken i samarbete med repre­sen­tanter för apparat­till­ver­karen.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.