Nuoren psykologiset palvelut

Nuoren psykologiset palvelut on suunnattu 13-20 vuotiaille. Palvelussa tutkitaan ja arvioidaan nuorten kognitiivisia ja tunne-elämän valmiuksia.

Tunne-elämän tutkimukset

Tunne-elämän tutki­muk­sessa arvioidaan nuoren psyyk­kisen kasvun ikäta­soi­suutta ja pyritään ymmär­tämään mahdol­listen kehityk­sel­listen esteiden merki­tystä. Tutki­muksen avulla etsitään nuoren kanssa yhdessä tietä kehityksen eteenpäin saatta­mi­seksi.

Kogni­tii­viset tutki­mukset

Kogni­tii­viset tutki­mukset toteu­tetaan useim­miten tilan­teissa, joissa on tarpeel­lista arvioida oppimis­vai­keuksia tai nuoren laaja-alaista toimin­ta­kykyä.

Palve­lui­tamme

  • psyko­login vastaanotto
  • psyko­lo­ginen perus­tut­kimus
  • psyko­lo­ginen laaja tutkimus
  • arvio tarkemman neurop­sy­ko­lo­gisen tutki­muksen tarpeel­li­suu­desta
  • vanhempien ohjaus/​tukikäynnit

Ensim­mäi­sellä käynnillä tulisi olla mukana ala-ikäisen nuoren huoltaja, jolloin laaditaan yhdessä tutki­mus­ky­sy­mykset ja –tavoitteet. Yksilö­käyntien jälkeen järjes­tetään yhteinen palau­te­kes­kustelu, jossa käydään läpi tutki­muk­sessa esiin tulleet teemat ja sovitaan parhaasta tavasta edetä tutkimusten tai terapian osalta.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705.

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot

Hyödyllisiä linkkejä

Yliopis­to­sai­raa­loiden ylläpitämässä Terveyskylän Mielenterveys-nettisivuilla on paljon hyödyl­listä tietoa mielen hyvinvointiin.