Sarja-TMS

Sarja-TMS on  (trans­kra­ni­aa­linen magneet­tis­ti­mu­laa­tio­hoito, rTMS) hoito, joka antaa magneet­ti­pulsseja pään ulkopuo­lelta aivokuoreen. Menetelmä on kajoa­maton, kivuton ja vaaraton.

Katso video rTMs-hoidosta. Videon pituus 3:30.

Tehokas hoitomuoto

Magneet­ti­puls­seilla pystytään vaikut­tamaan kivun sääte­lystä vastaavien hermo­verk­kojen toimintaan. Kyseessä on tieteellisesti tehokkaaksi osoitettu hoitomuoto, jolla on kansainvälisen tutkimusryhmän suosittama A-luokan näytönaste. Samaa näytönastetta käytetään myös Duodecimin Käypä Hoito-suosituksissa, joita noudatamme.

Sarja-TMS -hoitoa annetaan vähintään kohtalaisen voima­kasta (NRS*4/10 tai enemmän) hermo­särkyä kokevalle potilaalle, mikäli muut hoito­muodot eivät ole auttaneet riittä­västi tai ne ovat aiheuttaneet haittaavia sivuoireita. Tyypil­li­siä rTMS-hoitoon sopivia kipuoireita ovat

 • kasvojen alueen hermo­särky
 • aavesärky
 • paikal­linen kipuoi­reyhtymä (CRPS) tai
 • aivohal­vauksen jälkeinen hermo­särky (ns. central poststroke pain).

*Numeric rating scale, jossa 0=ei kipua ja 10=voimakkain kuviteltavissa oleva kipu.

Missä hoitoa annetaan?

Ortonin potilaille sarja-TMS hoitoa annetaan Meilahden Torni­sai­raa­lassa kliinisen neuro­fy­sio­logian osastolla.

Miten hoitoon pääsee?

Hoitoon tulee olla lähete kivun hoitoon erikois­tu­neelta lääkä­riltä (esim. neurologi) tai potilas voi hakeutua Ortonin sarja-TMS -hoitoon pereh­tyneen lääkärin vastaa­no­tolle. Hoitoa varten tarvitaan pään magneet­tikuva (ks. lisätietoa alla), johon lähettävä lääkäri tai Ortonin lääkäri tekee lähetteen.

Hoitokokonaisuus

Hoito koostuu seuraa­vista vaiheista:

 1. Hoito­tarpeen alkuarvio
  Ortonin sarja-TMS-hoitoon erikois­tuneet neurologi ja sairaan­hoitaja tutkivat potilaan vastaa­no­tolla. Potilas saa lääkä­riltä lähetteen magneet­ti­tut­ki­mukseen, jos tutki­musta ei ole tätä ennen vielä tehty.
 2. Pään magneet­ti­tut­kimus
  Magneet­ti­tut­kimus voidaan tehdä HUS Kuvan­ta­mi­sessa tai potilas voi hakeutua lääkärin lähet­teellä halua­maansa magneet­ti­tut­ki­muksia tekevään tutki­mus­lai­tokseen. Koska kyseessä on erityis­tut­kimus on kuvan­ta­mi­selle tietyt laatu­vaa­ti­mukset, johon annamme erilliset ohjeet kuvausta varten. Kun magneet­ti­tut­kimus tehdään HUS Kuvan­ta­mi­sessa, ei erillisiä ohjeita tarvita ja lääkärin lähete sekä tutki­mus­tu­lokset välit­tyvät sähköi­sesti.
  Ulkopuo­li­sessa tutki­mus­lai­tok­sessa otettu pään magneet­tikuva tallen­netaan CD-levylle, jonka potilas toimittaa lausunnon kanssa Ortonin asiakas­pal­veluun.
 3. Sarja-TMS-hoito
  Hoitoa annetaan tyypil­li­sesti kahden viikon ajan arkipäi­visin 15 minuuttia / päivä eli yhteensä 10 kertaa. Hoidon aikana potilas istuu tuolissa ja hoitoon erikois­tunut hoitaja antaa magneet­ti­puls­si­sarjan. Pulssien voimakkuus säädetään siten, että hoito ei tuota kipua. Viimei­sellä hoito­ker­ralla lääkäri arvioi hoidon vaiku­tukset ja mahdol­lisen ylläpi­to­hoidon tarpeen potilaalle.
 4. Sarja-TMS-ylläpi­to­hoito
  Tarvit­taessa hoitoa voidaan jatkaa vielä 9 hoito­kerran ylläpi­to­hoitona, joka jatkuu välit­tö­mästi varsi­naisen hoito­jakso jälkeen. Ylläpi­to­hoi­dosta sovitaan erikseen potilaan kanssa.

Milloin hoitoa ei voida antaa?

Hoito ei sovi potilaille, joilla on metallia pään alueella (hammas­raudat ei ole esteenä hoidolle), sydämen tahdistin tai sähköllä toimiva kivun hoitoon käytettävä stimu­laattori kaula­rangan alueella. Hoitoa ei myöskään anneta raskauden aikana. Epilepsia on vasta-aihe hoidolle.

Toipuminen

Potilas pääsee heti hoito­päivän jälkeen lähtemään kotiin.

Hoidon vaikutus

Sarja-TMS hoidolla saatavan kipua lievit­tävän vaiku­tuksen kesto on yksilöl­linen ja yleensä vähitellen ohittuva. Kipu lievittyy n. 30-50%:lla hoitoa saaneista hermo­sär­ky­po­ti­laista. Joillakin potilailla kipu saattaa voimistua, jolloin hoito keskey­tetään. Hoidon aikana voi ilmetä lievää päänsärkyä, joka johtuu paikallaan istumisen aiheut­ta­masta niska-hartia­li­hak­siston lievästä jännit­ty­mi­sestä.

Hinta

Katso tarkemmat hinta­tiedot hinnastosta.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Vastaan­ot­tojen ajanvaraus ja asiakas­palvelu puh. 09 4748 2705

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot

Hyödyllistä tietoa kivun hallinnasta Terveyskylän sivuilta