Tekonivelleikkausten hoitotulokset

Ortonin tekonivelleikkausten hoitotuloksia on seurattu potilaskohtaisesti siitä lähtien, kun sairaalassa tehtiin Suomen ensimmäinen lonkan kokotekonivelleikkaus vuonna 1967.
Suomen kansallinen tekonivelrekisteri käynnistyi 1980 ja Ortonin oma, tarkempaa tietoa keräävä rekisteri vuonna 1989.

Sen lisäksi, että seurantatiedot ovat tärkeä lähde Ortonissa tehtävän tieteellisen tutkimuksen ja hoidon kehittämisen pohjaksi, ovat ne myös erinomainen keino seurata ja raportoida hoidon laadusta sairaalassamme.

Uusintaleikkaukset

Ortonissa tekonivelleikkausten uusintatarve on maamme alhaisimpia. Hyvään hoitoprosessiin ja tarkkaan leikkaustoimintaan liitettynä aktiivisella kuntoutuksen ohjaamisella päästään niin tilastoissa kuin henkilökohtaisellakin tasolla loistaviin tuloksiin.

Taulukko alla: Lonkan tekonivelleikkausten uusintatarve

Lonkan ja polven tekonivelleikkausten sairaalakohtaiset määrät ja uusintaleikkausten tarve on nähtävissä THL:n ylläpitämässä Suomen tekonivelrekisterissä.

Tekonivelleikattujen potilaidemme toimintakyky mitattiin – potilaamme erittäin tyytyväisiä hoidon laatuun

Ortonissa lonkan tai polven tekoni­vel­leikkauk­sessa olleet potilaat kokevat saaneensa leikkauk­sesta merkit­tä­västi lisää toimin­ta­kykyä ja elämän­laatua. Tämä käy ilmi hoidon laatua mittaa­vasta Oxford-oireky­se­lystä, johon on kerätty vuosina 2017-2019 Ortonissa leikat­tujen potilaiden arviot omasta toimin­ta­ky­vystään.

Hoidon laatua on mitattu syste­maat­ti­sesti Ortonissa jo pitkään. Sairaalan oma tekoni­vel­re­kisteri vointi- ja toimin­ta­ky­ky­ar­vioin­teineen on aloitettu jo 1980-luvulla.

“Vuonna 2017 siirryimme enemmän potilas­koh­taisempaan oireky­selyyn laajalti käytetyn Oxford-lomakkeen käyttöönoton myötä”, kertoo ylilääkäri Mikko Manninen.

Tekonivelpotilaamme erittäin tyytyväisiä – nivelen toimintakyvyssä merkittävä parannus

Kaksi­vai­hei­sessa, ennen leikkausta ja 1-2 vuotta leikkauksen jälkeen tehtä­vässä Oxford-oireky­se­lyssä potilas arvioi omaa toimin­ta­ky­kyään, kipua ja elämän­laatua. Ensim­mäisen analy­soidun aineiston mukaan potilaiden toimin­takyky koheni sekä lonkka- että polvi­leik­kauksen jälkeen merkit­tä­västi ja erityisen hyvin se koheni lonkka­leik­kauksen jälkeen.

”Lonkka­leik­kauksen tulokset potilaiden kokemina ovat yleen­säkin paremmat kuin polvi­leik­kauksen jälkeen. Kuntou­tu­minen lonkka­leik­kauk­sesta on helpompaa. Polven tekoni­vel­leik­kauksen jälkeen toipu­minen etenee hiukan hitaammin ja lisäksi potilaan omalla aktii­vi­suu­della – huolel­li­sella ja pitkä­jän­tei­sellä kuntou­tuk­sella on iso merkitys hyvän loppu­tu­loksen kannalta”, sanoo Manninen.

Toimin­ta­kykyä mittaavan Oxford-mitta­riston maksi­mi­pis­te­määrä on 48. Yli 40 pisteen tulokset kertovat nivelen toimivan normaa­listi. Ortonin potilaiden mediaanit olivat:

  • polvinivel
    • ennen leikkausta 25
    • tekoni­vel­leik­kauksen jälkeen 45
  • lonkkanivel
    • ennen leikkausta 24
    • tekoni­vel­leik­kauksen jälkeen 48

Vuosittain Ortonissa tehdään yli 500 lonkan ja polven tekoni­vel­leik­kausta. Lähiai­koina Ortonissa on valmius aloittaa myös päivä­ki­rur­giset tekoni­vel­leik­kaukset valikoi­duille, tähän toimen­pi­de­muotoon sovel­tu­ville potilaille.