Neuropsykologiset tutkimukset

Neuropsykologiset tutkimukset auttavat keskus­her­moston sairauksiin, vammoihin, kehityshäi­riöihin ja oppimis­vai­keuksiin liittyvien vaikeuksien arvioin­neissa. Tilan­teita ja sairauksia, joissa neurop­sy­ko­lo­gista tutki­musta voidaan tarvita:

 • aivovamma
 • aivove­ren­vuoto
 • aivoin­farkti
 • lukihäiriö
 • ADHD
 • mielia­la­häiriöt
 • epäily alkavasta kogni­tii­visten toimin­tojen heikke­ne­mi­sestä
 • myös psykiat­risiin sairauksiin (kuten mielia­la­häi­riöihin tai psykoosin jälki­ti­loihin) voi liittyä kogni­tii­visia vaikeuksia.

Mitä neuropsykologisessa tutki­muk­sessa tehdään?

Neurop­sy­ko­lo­gi­sessa tutki­muk­sessa käytettäviä menetelmiä ovat:

 • haastat­telu
 • itsear­viointi
 • kyselytutkimus
 • neuropsykologista tasoa mittaavat testit testit.

Tutki­muk­sessa arvioidaan ongel­masta ja kysymyk­se­na­set­te­lusta riippuen:

 • muistia
 • tarkkaa­vuutta
 • ongel­ma­nrat­kai­su­kykyä
 • hahmot­ta­mista
 • psyyk­kisiä toimintoja.

Tutkimus käsittää yhdestä kolmeen tapaa­mista riippuen kysymyk­se­na­set­telun ja ongelman laajuu­desta. Tutki­muk­sesta laaditaan kirjal­linen lausunto, jossa kuvataan itse tutkimus, tutki­mus­tu­lokset sekä niiden pohjalta tehtävät johto­pää­tökset ja suosi­tukset jatko­toi­men­pi­teistä.

Lasten neurop­sy­ko­lo­ginen tutkimus

Lasten neurop­sy­ko­lo­ginen tutkimus aloitetaan vanhempien haastat­te­lulla, missä selvi­tetään lapsen nykyistä tilan­netta ja kehityksen aiempia vaiheita. Vanhempia ja esimer­kiksi opettajaa voidaan pyytää täyttämään arvioin­ti­lo­mak­keita, joiden avulla kartoi­tetaan yksityis­koh­tai­semmin lapsen toimin­ta­kykyä, käyttäy­ty­mistä, vahvuuksia ja tukea tarvit­sevia kehityksen osa-alueita.

Lapsen yksilö­ta­paa­mi­sissa neurop­sy­ko­lo­gisten testi­teh­tävien avulla arvioidaan lapsen taitojen tasoa samani­käisiin lapsiin verrattuna.

Tutki­mus­käyntejä on yleensä kolme, yksi tapaa­minen kestää tunnin. Tutki­muksen päätyttyä neurop­sy­kologi keskus­telee vanhempien kanssa tutki­muksen tulok­sista. Tutki­muk­sesta laaditaan kirjal­linen lausunto, jossa kuvataan tutki­mus­tu­lokset ja niiden pohjalta suosi­tukset jatko­toi­men­piteistä (esim. tukitoi­men­piteet koulussa, kuntou­tuksen tarve).

Lasten­neu­rop­sy­ko­lo­gisiin palve­luihin voi sisältyä tarvit­taessa erillinen hoito­neu­vottelu vanhempien, opettajien tai muiden lapsen kanssa työsken­te­levien ammat­ti­hen­ki­löiden kanssa tukitoimien suunnit­te­le­mi­seksi.

Miten neuropsykologisiin tutki­muksiin hakeu­dutaan?

Yleisimmin tutki­muksiin hakeu­dutaan lääkärin (esimer­kiksi neurologi, psykiatri tai työter­veys­lääkäri) lähet­teellä.

Myös vakuutus saattaa joissakin tapauk­sissa korvata lääkärin lähet­teellä pyynnöstä tehdyn tutki­muksen.

Hinta­

Neuropsykologisiin tutkimuksiin varataan ensin yksi käyntikerta, jonka perusteella suositetaan jatkotutkimusten tarve. Neuropsykologiset tutkimukset edellyttävät tavanomaisesti kolmea tutkimuskäyntiä kokonaistilanteen kartoittamiseksi.

Tutkimuksen veloitus on 160 € / 60 minuutin käynti.  Katso hinnasto

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705.

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot

Hyödyllisiä linkkejä

Yliopis­to­sai­raa­loiden ylläpitämässä Terveyskylän Mielenterveys-nettisivuilla on paljon hyödyl­listä tietoa mielen hyvinvointiin.