Munuais- ja virtsakivien hoito

Virtsakivien hoito on aiheel­lista, jos kivi estää tai saattaa liikkeelle lähtiessään/​kasvaessaan estää virtsan kulkua tai on yhtey­dessä mahdol­lisiin virtsa­tie­tu­leh­duksiin.

Virtsa­tie­kivet muodos­tuvat lähes poikkeuk­setta munuai­sissa. Toden­nä­köisyys saada virtsa­tiekivi elinaikana on keski­määrin 10 % luokkaa.

Oireet

Jos kivi estää virtsan kulkua, se aiheuttaa kipuja. Potilas voi olla täysin kivuton, vaikka munuai­sissa olisi isojakin kiviä, toisaalta virts­ajoh­timeen mennyt pienikin kivi voi aiheuttaa kovan kipukoh­tauksen.

Tutkimus

Pienet, alle 5 mm kokoiset virtsa­kivet poistuvat usein itsestään, mutta isommat vaativat usein toimen­pi­teitä. Tilan­nearvio perustuu tieto­ko­ne­ku­vaukseen ja ”taval­liseen” röntgen­ku­vaukseen.

Virtsatiekivien poistovaihtoehdot

Virtsatiekiviä voidaan poistaa seuraavilla tavoilla

Toimen­piteen valintaan vaikuttaa virtsa­tie­kivien koko ja sijainti, kuvan­ta­mi­sessa todettu virtsa­teiden anatomia, potilaan anatomia ja muut sairaudet.

Ensisi­jai­sesti selvi­tetään, onko ESWL-toimenpide mahdol­lista. Jos ei ole, silloin valitaan jompi­kumpi edellä maini­tuista tähys­tys­toi­men­pi­teistä.

Useim­miten kiven hajotus tapahtuu ESWL-toimen­pi­teellä. Vasta-aiheita ovat mm. raskaus, hoita­mat­tomat vuoto­häiriöt, tauot­ta­maton vereno­hen­nus­lää­kitys (myös Omega-3 tuotteiden käyttö), akuutit tuleh­dukset, hoita­maton veren­pai­ne­tauti, suurten valti­moiden pullis­tumat, kasvaimet sekä kohdis­tusta estävät tukirangan epämuo­dos­tumat ja merkittävä lihavuus.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot