Vuodeosastohoito

Tarjoamme vuodeosastohoitoa leikkauksen jälkeiseen jatkohoitoon myös talon ulkopuolelta tuleville potilaille

Ortonin yksityinen vuodeo­sasto palvelee omien leikkaus­po­ti­lai­demme lisäksi myös talon ulkopuolelta tulevia leikkauksesta toipuvia potilaita. 

Vuodeosastopalvelun sisältö

Vuodeo­sas­to­palvelu sisältää perus­hoivan, ympäri­vuo­ro­kau­tisen hoito­hen­ki­lö­kunnan päivys­tyksen, ruokailun sekä mahdol­li­suuden lisäpal­ve­luihin kuten yksilöl­liseen fysio- ja toimin­ta­te­ra­piaan. Osastol­lamme on sairaa­la­ta­soinen valvonta, hoito­valmius ja lääkä­rin­päi­vystys ympäri vuoro­kauden.

Vuodeo­saston henki­lö­kunta on asian­tun­tevaa ja kokenutta. Ortonin vuodeo­saston ilmapiiri on kodin­omainen ja ympäristö Keskus­puiston laidalla on rauhal­linen. Samasta raken­nuk­sesta löytyvät mm. terapia-allas ja kuntosali sekä kahvila.

Meille on tärkeää, että palve­lemme sinua tai läheistäsi toiveittesi ja tarpeittesi mukai­sesti, ja meillä Ortonissa voit itse vaikuttaa hoitoosi. Käytet­tä­vissä ovat kattavat röntgen-, labora­torio- ja erikois­lää­kä­ri­pal­velut.

Lisätietoja Ortonin vuodeo­sas­to­pal­ve­luista antaa osaston­hoitaja Mia Airak­sinen
puh 040 9210998.