Hoitotulokset

Ortonin korkeatasoinen hoito näkyy hoitotuloksissa. Sen lisäksi, että seuran­ta­tiedot ovat tärkeä lähde talossa tehtävän tieteel­lisen tutki­muksen ja hoidon kehit­tä­misen pohjaksi, ovat ne myös erino­mainen keino seurata ja rapor­toida hoidon laadusta sairaa­las­samme.

Tekonivelkirurgian hoitotulokset

Ortonin tekoni­vel­leik­kausten hoito­tu­loksia on seurattu potilas­koh­tai­sesti siitä lähtien kun sairaa­lassa tehtiin Suomen ensim­mäinen lonkan kokotekoni­vel­leikkaus vuonna 1967. Suomen kansal­linen tekoni­vel­re­kisteri käynnistyi 1980 ja Ortonin oma, vielä tarkempaa tietoa keräävä rekisteri, vuonna 1989.

Tekonivelleikkausten laatua seurataan leikkausten jälkeisten infektioiden määrällä sekä uusintaleikkausten tarpeella:

  • Tekoni­ve­lin­fek­tioiden määrä sairaa­las­samme on maamme keski­mää­räistä tasoa selvästi alhai­sempi.
  • Ortonissa tekonivelleikkausten uusintatarve on maamme alhaisimpia. Tekonivelleikkausten sairaalakohtaiset määrät ja uusintaleikkausten tarve on nähtävissä valtakunnallisesti THL:n ylläpitämässä Suomen tekonivelrekisterissä.
  • Potilaamme erittäin tyytyväisiä hoidon laatuun
    Esittelemme vuosien 2017-2019 tutkittujen potilaiden Oxford-tutkimusten tulokset.

Tutustu tarkemmin tekonivelleikkausten hoitotuloksiin.

Selkäkirurgian hoitotulokset

Selkäkirurgialla on Ortonissa pitkät perinteet ja olemme toimineet aktiivisesti selkäkirurgian kehittäjänä Suomessa jo vuosikymmenien ajan.

Selkäkirurgisista potilaista olemme keränneet seurantatietoja vuodesta 2010 alkaen. Ortonin selkärekisterin seurantatietomme pohjautuvat Ruotsin kansalliseen selkärekisteriin.

  • Ruotsin selkäkirurgian tulokset ovat kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin korkealaatuiset. Ortonin hoitotulokset ovat rekisterin perusteella tätäkin paremmat.

Tutustu tarkemmin selkäleikkausten hoitotuloksiin.