Potilaan oikeudet ja lomakkeet

Jotta asiointi Ortonin kanssa sujuisi mahdollisimman hyvin, keräsimme tälle sivuille kaikki potilaan oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet.

Alta löydät tietoa seuraavasti:
1)    Potilasasiat ja potilasasiavastaava
2)    Potilasasiakirjojen sisältö, tarkastus ja luovutus
3)    Potilastietojen korjaamisvaatimus
4)    Lokitietojen tarkastuspyyntö
5)    Potilastietojen käsittelyn selvityspyyntö
6)    Valtakirja puolesta asiointiin
7)    Alaikäisen päätöskyvyn arviointi
8)    Lupa potilastietojesi käyttöön
9)    Tietojesi käsittely ja tietosuoja
10)  Ortonin henkilötietorekisterit
11)   Ilmoitus Ortonin nettisivujen sisällöstä
12)  Muistutuksenteko

1. Potilasasiat

Potilasyhteyshenkilö ja potilasasiavastaava

Jos jokin hoitoosi liittyvä asia on jäänyt epäselväksi tai haluat antaa palau­tetta hoidostasi Ortonissa, ole yhtey­dessä Ortonin potilasyhteyshenkilöön.

Jos tarvitset neuvoja oikeuk­sistasi sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa, voit olla yhtey­dessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja potilas­asia­vas­taavaan.

Katso yhteystiedot ja toimintaohjeet. 

2. Potilasasiakirjojen sisältö, tarkastus ja luovutus

Potilas­asia­kir­joilla tarkoi­tetaan potilaan hoidon järjes­tä­mi­sessä ja toteu­tu­mi­sessa käytet­täviä asiakirjoja. Ne sisäl­tävät potilaan henki­lö­koh­taisia tai tervey­den­tilaa koskevia tietoja. Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on ja mihin tarkoitukseen kyseiset tiedot on kerätty.

Voit tarkistaa tietosi helposti Omakanta.fi.

Halutessasi voit myös pyytää tietosi kirjallisena Ortonista Potilasasiakirjapyynnöllä tai vapaamuotoisella pyynnöllä. 

Toimitamme asiakirjat potilaan toiveen mukaisesti joko postitse tai tietoturvallisen yhteyden kautta sähköpostitse. Potilas voi myös noutaa asiakirjat Ortonista, jolloin hänen tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella. Jos potilas haluaa jonkun muun noutavan asiakirjat, tarvitsee noutaja valtakirjan. Valtakirjan haltijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

Tietonsa voi tarkistaa kerran vuodessa ilmaiseksi ja sen jälkeen asiakirjoista ja/tai toistuvista asiakirjalähetyksistä laskutetaan 25 euroa/lähetys ja maksetaan lähetyksen liitteenä olevalla laskulla (mahdolliset lähetykset ulkomaille hinnoitellaan erikseen).

3. Potilastietojen korjaamisvaatimus

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä potilastietojärjestelmään. Terveydenhuollon ammattilainen käsittelee pyynnön yhdessä ylilääkärin kanssa ja arvioi, onko pyynnön mukaisiin muutoksiin perusteita.
Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista. On kuitenkin hyvä huomioida, että toimintaamme koskevat useat erityislait emmekä voi poistaa tietoja, jos kyseisten tietojen säilyttämiselle on jokin lakisäänteinen velvollisuus. Henkilötietojen pitkät säilytysajat turvaavat asiakkaiden ja Ortonin oikeuksia.
Voit tehdä korjaamis- tai poistovaatimuksen Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimuksella tai vapaamuotoisella pyynnöllä.

4. Lokitietojen tarkastuspyyntö

Halutessasi sinulla on oikeus saada tietää, kuka tietojasi on käsitellyt. Oikeutta lokitietoihin ei kuitenkaan ole, jos tiedossa on, että lokitie­tojen antami­sesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan tervey­delle tai jonkun muun oikeuk­sille. Myöskään kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä.
Voit pyytää tietoja kirjallisesti Lokitietojen tarkastuspyynnöllä tai vapaamuotoisella pyynnöllä. Lokitie­to­pyyntö käsitellään tieto­pyyntönä, eikä sen johdosta laadita erillisiä selvi­tyksiä.

5. Potilastietojen käsittelyn selvityspyyntö

Jos tarkastamiesi lokitietojen perusteella epäilet, että tietojasi on käsitelty väärin, sinulla on oikeus tehdä kirjallinen selvityspyyntö asiasta. Voit tehdä pyynnön Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä tai vapaa­muo­toi­sella pyyn­nöllä. Pyyntöön tulee kirjata ne perusteet ja tiedossa olevat seikat, joiden perus­teella selvi­tystä pyydetään.

6. Valtakirja puolesta asiointiin

Jos sinun on vaikea asioida henkilökohtaisesti Ortonissa, voit antaa toiselle henkilölle valtakirjan, jolla valtuutat hänet hoitamaan asiointiasi puolestasi. Valtuutus tulee tehdä kirjallisesti Valtakirja puolesta asiointiin-lomakkeella tai vapaamuotoisella valtakirjalla.

Tarkastamme valtuutuksen antajan henkilöllisyyden Ortonissa valtakirjan toimituksen yhteydessä. Jos valtuutettu toimittaa valtakirjan asiakkaan puolesta, valtakirjalle tulee olla kaksi (2) täysi-ikäistä, esteetöntä todistajaa. Tällöin tarkastamme valtuutetun henkilön henkilöllisyyden valtakirjan toimituksen yhteydessä.

7. Alaikäisen päätöskyvyn arviointi

Jos olet alle 18-vuotias:
Terveydenhuollon ammattilainen arvioi kykysi päättää hoitoosi liittyvistä asioista ja ollessasi päätöskykyinen voit itse päättää, voiko huoltajasi nähdä asiointiisi liittyviä tietoja. Arvio tehdään jokaisella asiointikerralla erikseen.

Huoltaja:
Voit hoitaa alaikäisen lapsesi asioita terveydenhuollossa sekä pyytää alaikäisen potilasasiakirjoja nähtäväksesi ja saada niistä kopion, ellei päätöskykyinen alaikäinen ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Huoltajana sinulla on oikeus toimia alaikäisen puolesta huoltajuussuhteen perusteella.

8. Lupa potilastietojesi käyttöön

Jotta voimme hoitaa sinua turvallisesti, laadukkaasti ja sujuvasti toivomme, että annat luvan potilastietojesi käyttöön jo ennen Ortoniin tuloasi Omakanta.fi kautta kohdassa ”Tietojen käytön hallinta”.

Jos et ole antanut tai päässyt antamaan lupaa Omakannan kautta, voit antaa luvan tietojesi käyttöön Ortonille myös Lupa sairauskertomustietojen luovuttamiseen-lomakkeella.

9. Tietojesi käsittely ja tietosuoja

Tieto­suo­jalla tarkoi­tetaan yksityi­syyden suojaa­mista henki­lö­tietoja käsitel­täessä.
Potilas­tiedot ja tiedot sairaanhoitopalvelujen käytöstä ovat lähtö­koh­tai­sesti salassa pidet­tävää tietoa. Tervey­den­huol­lossa toimiva henkilö ei saa ilman potilaan tai hänen laillisen edusta­jansa kirjal­lista suostu­musta antaa sivul­li­sille potilas­asia­kir­joihin sisäl­tyviä tietoja.

10. Ortonin henkilötietorekisterit

Keräämme henki­lö­tietoja rekis­te­reihin, joiden käyttötarkoitus ja sisältö on kuvattu Tieto­suo­ja­se­los­teissa. Mikäli epäilet, että tietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, voit olla yhteydessä Ortonin Tietosuojavastaavaan.

11.  Ilmoitus Ortonin nettisivujen sisällöstä

Jos käyttäjänä kohtaat Ortonin nettisivuilla sisältöä, jonka epäilet olevan laitonta, sinulla on aina oikeus ilmoittaa siitä palvelun tuottajalle Ilmoitus Ortonin nettisivujen sisällöstä, jolla on velvollisuus käsitellä asia.

12. Muistutuksen teko

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 10 §). Muistutuksen voit tehdä tällä lomakkeella: Muistutuslomake.