Pakko-oireinen häiriö

Pakko-oireinen häiriö (OCD) tarkoittaa pakkotoimintoja ja pakkoa­ja­tuksia. Tätä häiriötä sairastaa arvioiden mukaan 2-3 % prosenttia väestöstä.

Pakkoajatukset

Pakkoajatukset jotka ovat toistu­vasti mieleen tunkeu­tuvia, epämiel­lyt­täviä ja vieraalta tuntuvia ajatuksia. Niitä vaikea poistaa mielestä ahdis­ta­vuu­desta huoli­matta.

Pakkotoiminnot

Pakko­toi­minnot ovat toistuvia toimin­ta­ketjuja, joiden tehtävänä on vähentää pakkoa­ja­tuksiin liittyvää ahdis­tu­nei­suutta. Oireet ovat toistuvia, aikaa vieviä ja häirit­sevät henkilön toimintaa ja selviy­ty­mistä arjessa. Sairas­tunut tunnistaa yleensä oirei­densa epätar­koi­tuk­sen­mu­kai­suuden.

Hoitomuodot

Pakko-oirei­sessa häiriössä käytetään lääke­hoitona mm. seroto­nii­niai­neen­vaih­duntaan vaikut­tavia masen­nus­lääk­keitä. Lääke­hoito suunni­tellaan aina yksilöl­li­sesti.

Lääke­hoidon lisäksi voidaan käyttää kogni­tii­visia terapioita kuten esimer­kiksi kogni­tii­vista käyttäy­ty­mis­te­rapiaa. Terapiassa keskeistä on omien oireita tuottavien ajatusten, tunteiden ja toimin­ta­mallien muutta­minen. Terapiasta saa työkaluja pakko-oireiden hallintaan. Polikli­ni­kalla arvioidaan yksilöl­li­sesti psyko­te­rapian tarve ja sopiva muoto.

Hyödyt ja haitat

Lääke­hoi­dosta hyötyy noin kaksi kolmasosaa potilaista. Seroto­nii­ni­lää­ke­hoidon haittoja voivat olla päänsärky, pahoin­vointi, vatsa­vaivat ja seksu­aa­liset haitat (esim. orgas­mi­vaikeus). Käyttäy­ty­mis­te­ra­piasta saa avun jopa 70 % sairas­tu­neista.

Toipu­mi­saika

Vastetta lääke­hoitoon arvioidaan 10–12 viikon kuluttua lääke­hoidon aloit­ta­mi­sesta. Käyttäy­ty­mis­te­rapia voi olla kestoltaan lyhyt­te­rapiaa (alle 20 käyntiä) tai pidempää terapiaa (vuosi tai pidempään).

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705.

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot

Hyödyllisiä linkkejä

Yliopis­to­sai­raa­loiden ylläpitämässä Terveyskylän Mielenterveys-nettisivuilla on paljon hyödyl­listä tietoa mielen hyvinvointiin.