Mielenterveys

Tarjoamme katta­vasti kokeneiden psykiatrian ja psyko­logian alan ammat­ti­laisten tutkimus-, hoito- ja kuntou­tus­pal­ve­luja.

Koska vastaanotolle?

Huolettaako mielenterveys? Tunnista tilanteet, joissa kannattaa hakeutua ammattilaisen vastaanotolle.

Keskustelu ulkopuo­lisen ihmisen kanssa on hyödyl­listä silloin, kun elämä tuntuu olevan umpiku­jassa, eikä itse löydä keinoja ulospääsyyn. Tilapäinen henkinen kuormitus vaikeassa elämäntilanteessa on luonnollista.

Jos mielenterveys järkkyy pidemmän aikaa, on tärkeää tunnistaa häiriö ja etsiä siihen ammattiapua. Useimmat psyykkiset hankaluudet olisivat helposti hoidettavissa alkuvaiheessa mutta hoitamattomina ne mutkistuvat ja pitkittyvät.

Lue lisää mielenterveydestä Terveyskylän sivuilta

Esimerkkejä ammattilaisen vastaanotolle hakeutumisen tilanteista:

  • lisääntynyt kuormittuneisuuden tunne ja kokemus ettet pääse eteenpäin
  • useita viikkoja kestänyt unettomuus tai yöllinen heräily
  • useita viikkoja kestänyt ruoka­ha­lut­tomuus
  • arki tuntuu erityisen raskaalta
  • et jaksa käydä töissä, harras­tuk­sissa tai tavata ihmisiä
  • sinulla on fyysisiä oireita, joihin ei ole löytynyt lääke­tie­teel­listä syytä
  • päihteiden käyttösi on viime aikoina lisään­tynyt

Psykiatrille, psykologille, psykoterapeutille vai neuropsykologille?

Psykiatri on lääkäri, joka on erikois­tunut psykiat­riaan eli mielenterveyshäiriöiden tutkimiseen ja hoitoon. Vaikeiden mielen­terveys- ja käyttäy­ty­mis­häi­riöiden hoito on suosi­tel­tavaa aloittaa psykiatrian erikois­lää­kä­rillä.

Psykiatri voi tehdä potilaan tilasta diagnoosin, määrätä lääkkeitä tai ohjata psyko­te­ra­piaan. Psykiatri tekee tarvit­taessa lausunnot ja lähetteet Kela-tuen hakemi­seksi pidem­mälle kuntou­tuspsykoterapialle.

Tutustu Ortonin psykiatreihin

Psykologi auttaa elämän ongelma- ja kriisi­ti­lan­teissa, ohjaa hoidon suunnit­te­lussa sekä tekee psyko­lo­gisia tutki­muksia ja lausuntoja. Tarve keskus­tella ulkopuo­lisen ihmisen kanssa voi syntyä, kun elämässä tapahtuu yllät­täviä ja vaikeita asioita.

Tutustu Ortonin psykologeihin

Ulkopuo­lisen apu voi olla hyödyl­listä myös, kun mielenterveys on järkkynyt, elämä tuntuu olevan umpiku­jassa. Psykologi on hyvä valinta lyhyessä keskustelu- tai selvittelytarpeessa.

Psyko­te­ra­peutti auttaa potilasta tukemalla hänen itseym­mär­rystään, kehit­tämään omia ongel­man­rat­kai­su­tai­tojaan, käsit­te­lemään vaikeita tunteitaan ja auttamaan elämän kriisi­vai­heiden yli.

Psyko­te­rapia on psyko­lo­ginen menetelmä, joka perustuu keskus­teluun ja ennalta sovittuun tavoit­teeseen. Tavoit­teena on poistaa tai lievittää psyyk­kisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsi­mystä, tukea psyyk­kistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä omia valmiuksia ratkaista ongelmia.

Pidem­pi­kes­toisten ja hanka­lampien häiriöiden kohdalla psyko­te­rapiaa voidaan käyttää lääke­hoitoon yhdis­tettynä.

Tutustu Ortonin psykoterapeuttiin

Neurop­sy­ko­lo­gille voi varata ajan, jos haluaa esimer­kiksi tutki­muksia muistista, oppimis­häi­riöistä tai muista tiedol­li­sista toimin­noista. Neurop­sy­ko­logia on psyko­logian erikoisala, joka tutkii aivojen, tiedon­kä­sit­telyn ja käyttäy­ty­misen välisiä yhteyksiä.

Tutki­mus­koh­teina ovat esimer­kiksi aivovau­rioiden aivosai­rauksien ja -vammojen yhteydet ajatteluun, toimintaan ja käyttäy­ty­miseen. Tutkit­tavina ongelmina voivat olla esimer­kiksi lukivaikeus, laajemmat oppimisvaikeudet tai epäilys muistisairaudesta.

Tutustu Ortonin lasten neuropsykologiin

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Ensikäynti on tavallisesti tunnin mittainen, jossa pyydämme potilasta kertomaan tilan­teestaan ja teemme täsmen­täviä kysymyksiä. Kaikkea ei tarvitse kertoa, mutta kannattaa muistaa, että mielen­ter­veyden ammat­ti­laisen tehtävänä on auttaa, ei tuomita. Mieltä paina­vista tai häpeää tuotta­vista asioista saattaa olla vaikea puhua. Niistä ei tarvitse puhua yksityis­koh­tai­sesti ja voit aina vastaanotolla kertoa, jos et ole vielä valmis keskustelemaan jostakin aiheesta.

Minkälainen terapia sopii minulle?

Hoidon tarve, muoto ja kesto määri­tellään yleensä ensim­mäi­sellä käynti­ker­ralla. Joskus potilaan tilanne voi helpottua jo yhden käynnin jälkeen, usein ongelman hahmot­ta­miseen tarvitaan 2-3 käynti­kertaa. Varsi­naisen psyko­te­rapian kesto voi vaihdella muuta­masta viikosta useaan vuoteen. Potilas voi myös itse vaikuttaa terapiais­tun­tojen määrään.

Missä vastaanotot pidetään?

Vastaa­notot pidetään joko Ortonin Ruskeasuon toimipaikassa, HUSin Psykiat­ria­kes­kuk­sessa Helsingin Töölössä tai Meilahden sairaala-alueella Kolmio­sai­raa­lassa.

Vastaa­no­tolle ja tutki­muksiin voi tulla lääkärin lähet­teellä tai suoraan varaa­malla ajan asiakas­pal­ve­lus­tamme. Mikäli asut kauempana Suomessa tai ulkomailla, voit hakeutua vastaanotollemme helposti videoetävastaanottona.

Vastaanotolle tai tutkimuksiin, kuinka toimin?

Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705.

Nettiajanvaraus

Tarkemmat yhteys­tie­tomme

Neuropsykologiset tutkimukset

Neuropsykologiset tutkimukset auttavat keskus­her­moston sairauksiin, vammoihin, kehityshäi­riöihin ja oppimis­vai­keuksiin liittyvien vaikeuksien arvioin­neissa. Lue lisää

Pakko-oireinen häiriö

Pakko-oireinen häiriö (OCD) tarkoittaa pakkotoimintoja ja pakkoa­ja­tuksia, joita hoidetaan lääkkeillä ja kogni­tii­visella terapialla. Lue lisää