Tutkimukset

Tuotamme kattavien ja laaduk­kaiden perus­tut­ki­musten lisäksi erityis­osaa­mista ja –tekniikkaa edellyt­täviä tutki­muksia. Tutki­muk­sissa hyödyn­nämme HUSLABin ja HUS Kuvan­ta­misen palve­luita.

HUSLAB on Suomen johtavan kliinisten labora­to­rio­pal­ve­luiden tuottaja, jolla on laaja näytteen­otto­ver­kosto Uudel­la­maalla.

HUS Kuvan­ta­minen on Suomen johtaja lääke­tie­teel­lisen kuvan­ta­misen, fysio­lo­gisten ja neuro­fy­sio­lo­gisten tutki­musten, niihin liittyvien toimen­pi­teiden ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden sekä lääkin­tä­teknisten asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden tuottaja. HUS Kuvantamisen tutkimuspalvelut ovat tällä hetkellä käytettävissä vain HUSin ja Orton Oy:n omille potilaille*.

*Huom: Tutkimuskapasiteetista johtuen HUS Kuvantamisen radiologiset tutkimuspalvelut ovat tällä hetkellä käytettävissä vain HUSin ja Orton Oy:n potilaille, eli yksikössä ei tutkita potilaita ulkopuolelta tulevalla lähetteellä.

Kuinka lähetän potilaani tutkimukseen?

Useimmat tutki­mukset edellyt­tävät erikois­lää­kärin tutki­mus­lä­he­tettä. Tuotamme tutki­muksia myös muiden kuin HUSin ja Orton Oy:n lääkä­reiden lähet­teellä*.

Merkitse lähet­teeseen lähet­tävän lääkärin yhteys­tiedot. Niitä käytetään tarvit­taessa lisätie­tojen selvit­tä­miseen.

Lähetä tai pyydä potilastasi lähet­tämään tutki­mus­lähete ja potilaan yhteys­tiedot asiakas­pal­ve­luumme:

Sähköi­sesti: Turvapostilla 

Faxitse: 09 4748 2709

Postitse: Orton Oy asiakas­palvelu, Tenholantie 10, 00280 Helsinki.

Saatuamme lähetteen olemme yhtey­dessä potilaaseen vahvis­taak­semme tutki­musajan, –paikan ja hinnan.

Tutkimukset eivät ole Kela-korvattavia.

Tutki­mus­tu­lokset toimi­tetaan yleensä laskun mukana potilaalle. Toimi­tamme tulokset potilaan pyynnöstä ja kirjal­li­sella luvalla myös lähet­tä­välle lääkä­rille.

Esimerkkejä tutkimuksista

Vastaanotolla tai polikliinisesti tehtäviä tutkimuksia