Nuoren psykologiset palvelut

Nuoruusi­käi­sillä tarkoi­tetaan nuoria ja nuoria aikuisia. Ikähaitari on tavanomaisesti 13-20-vuo­tta.

Useim­miten psykologin vastaanotolle tullaan tunne-elämän arvioinnin ja/​tai kogni­tii­visten tutki­musten kartoittamiseksi.

Tunne-elämän tutki­muk­sessa arvioidaan nuoren psyyk­kisen kasvun ikäta­soi­suutta ja pyritään ymmär­tämään mahdol­listen kehityk­sel­listen esteiden merki­tystä. Tutki­muksen avulla etsitään nuoren kanssa yhdessä tietä kehityksen eteenpäin saatta­mi­seksi.

Kogni­tii­viset tutki­mukset toteu­tetaan useim­miten tilan­teissa, joissa on tarpeel­lista arvioida oppimis­vai­keuksia tai nuoren laaja-alaista toimin­ta­kykyä.

Palve­lui­tamme

  • psyko­login vastaanotto
  • psyko­lo­ginen perus­tut­kimus
  • psyko­lo­ginen laaja tutkimus
  • arvio tarkemman neurop­sy­ko­lo­gisen tutki­muksen tarpeel­li­suu­desta
  • vanhempien ohjaus/​tukikäynnit

Ensim­mäi­sellä käynnillä tulisi olla mukana ala-ikäisen nuoren huoltaja, jolloin laaditaan yhdessä tutki­mus­ky­sy­mykset ja –tavoitteet. Yksilö­käyntien jälkeen järjes­tetään yhteinen palau­te­kes­kustelu, jossa käydään läpi tutki­muk­sessa esiin tulleet teemat ja sovitaan parhaasta tavasta edetä tutkimusten tai terapian osalta.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705 tai nettia­jan­va­rauksen kautta. Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.