globe.png
search-icon.png
  .../... parasta osumaa haulla

  Vastaanotto- ja puhelinaikojen varaukset puh. 09 4748 2705.

  Etävastaanottoaikojen varaukset puh. 040 178 9966.

  Katso tarkemmat aukioloajat täältä.

  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Muutokset päivitetty!
  Varaus poistettu!
  HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg

  Orton ja HYKSin yhdistyvät 2020

  ORTON ja HYKSin YHDISTYVÄT

   Yhteistyössä syntyy laaja-alainen vaativan erikoissairaanhoidon yksikkö

   HUSin erikois­sai­raan­hoidon palveluja tuottavan HYKSin Oy:n sekä ortope­diaan, kivun­hoitoon ja kuntou-
  ­  tukseen erikois­tunut Orton Oy:n liike­toi­minnat yhdis­tetään.  HUS omistaa 100 % HYKSin Oy:n ja Orton
   Oy:n osake­kan­noista. Yhtiöiden sulau­tu­mi­sesta päätettiin HUSin halli­tuksen kokouk­sessa 13.1.2020.

    ”Toimintojen yhdistämisellä haetaan synergiaetuja ja luodaan muista toimijoista selkeästi erottuva toimija,
    joka palvelee niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin asiakkaita, kuten yksityispotilaita, vakuutusyhtiöitä ja 
    muita sairaaloita. Samalla tavoitellaan aikaisempaa parempaa taloudellista kannattavuutta
  ” toteaa HYKSin
    Oy:n ja Ortonin halli­tusten puheen­johtaja Anne Karikumpu.

   Yhdis­ty­mi­sellä luodaan vahva, erikois­sai­raan­hoitoon keskittyvä, korkea­ta­soinen terveys­toimija pääkau­pun­
   ki­seu­dulle. Kummankin yrityksen vahvuusa­lueet täyden­tävät uudessa yhdis­ty­neessä toimin­nassa toisiaan.

   “Orton on ortopedian, kivunhoidon ja kuntoutuksen edelläkävijä. Yhdistämällä Ortonin vahvuusalueisiin
   HYKSin yksityissairaalan vahvuusalueita  kuten syöpätautien ja neurokirurgian hoidot, luomme laaja-alaisen
    vaativan erikoissairaanhoidon huippuyksikö
  n”,  kertoo HYKSin Oy:n toimi­tus­johtaj a Markus Orava. Hän on
   toiminut elokuusta 2019 alkaen myös Ortonin toimi­tus­joh­tajana.

   Uusi yhtiö toiminnassa kesän 2020 jälkeen

   Uuden yhtiön suunnittelu alkaa heti yhteis­työssä sulau­tuvien yritysten johdon ja henki­löstön kanssa. 
   Sulau­tu­mis­jär­jes­te­lyiden toteut­ta­minen kestää 4-6 kuukautta, eli käytän­nössä uusi yhtiö pääsee aloit­
   tamaan toimin­tansa kesän jälkeen.