globe.png
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
Muutokset päivitetty!
Varaus poistettu!
HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg

Orton ja HYKSin yhdistyvät 2020

ORTON ja HYKSin YHDISTYVÄT

 Yhteistyössä syntyy laaja-alainen vaativan erikoissairaanhoidon yksikkö

 HUSin erikois­sai­raan­hoidon palveluja tuottavan HYKSin Oy:n sekä ortope­diaan, kivun­hoitoon ja kuntou-
­  tukseen erikois­tunut Orton Oy:n liike­toi­minnat yhdis­tetään.  HUS omistaa 100 % HYKSin Oy:n ja Orton
 Oy:n osake­kan­noista. Yhtiöiden sulau­tu­mi­sesta päätettiin HUSin halli­tuksen kokouk­sessa 13.1.2020.

  ”Toimintojen yhdistämisellä haetaan synergiaetuja ja luodaan muista toimijoista selkeästi erottuva toimija,
  joka palvelee niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin asiakkaita, kuten yksityispotilaita, vakuutusyhtiöitä ja 
  muita sairaaloita. Samalla tavoitellaan aikaisempaa parempaa taloudellista kannattavuutta
” toteaa HYKSin
  Oy:n ja Ortonin halli­tusten puheen­johtaja Anne Karikumpu.

 Yhdis­ty­mi­sellä luodaan vahva, erikois­sai­raan­hoitoon keskittyvä, korkea­ta­soinen terveys­toimija pääkau­pun­
 ki­seu­dulle. Kummankin yrityksen vahvuusa­lueet täyden­tävät uudessa yhdis­ty­neessä toimin­nassa toisiaan.

 “Orton on ortopedian, kivunhoidon ja kuntoutuksen edelläkävijä. Yhdistämällä Ortonin vahvuusalueisiin
 HYKSin yksityissairaalan vahvuusalueita  kuten syöpätautien ja neurokirurgian hoidot, luomme laaja-alaisen
  vaativan erikoissairaanhoidon huippuyksikö
n”,  kertoo HYKSin Oy:n toimi­tus­johtaj a Markus Orava. Hän on
 toiminut elokuusta 2019 alkaen myös Ortonin toimi­tus­joh­tajana.

 Uusi yhtiö toiminnassa kesän 2020 jälkeen

 Uuden yhtiön suunnittelu alkaa heti yhteis­työssä sulau­tuvien yritysten johdon ja henki­löstön kanssa. 
 Sulau­tu­mis­jär­jes­te­lyiden toteut­ta­minen kestää 4-6 kuukautta, eli käytän­nössä uusi yhtiö pääsee aloit­
 tamaan toimin­tansa kesän jälkeen.