Patientens rättigheter och blanketter

För att få ut det mesta av din ärendehantering vid Orton samlade vi alla instruktioner och blanketter angående patientens rättigheter på denna sida.

Nedan hittar du information enligt följande:

1) Patientärenden och patientombud
2) Journalhandlingarnas innehåll, granskning och utlämnande
3) Yrkande på rättelse av patientuppgifter
4) Begäran om granskning av logguppgifter
5) Begäran om utredning av hanteringen av patientuppgifter
6) Fullmakt för att uträtta ärenden för en annan person
7) Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga
8) Tillstånd att behandla dina patientuppgifter
9) Behandling och dataskydd av dina uppgifter
10) Ortons personuppgiftsregister
11) Anmälan om innehållet på Ortons webbplats
12) Anmärkning

1. Patientärenden

Patientkontaktperson och patientombud

Om du har oklarheter med din vård eller vill ge respons på din vård vid Orton, kontakta Ortons patientkontaktperson.

Om du behöver rådgivning om dina rättigheter inom social- och hälsovården kan du kontakta social- och patientombudet i Helsingfors.

Se kontaktuppgifter och instruktioner

2. Journalhandlingarnas innehåll, granskning och utlämnande

Med journalhandlingar avses dokument som används då vården av en patient organiseras och genomförs. De innehåller patientens privata uppgifter eller uppgifter om patientens hälsotillstånd. Du har rätt att granska vilka personuppgifter finns om dig och för vilket ändamål uppgifterna samlades in.

Du kan enkelt granska dina uppgifter på Omakanta.fi.

Om du vill kan du också begära dina uppgifter skriftligen från Orton med en begäran om journalhandlingar eller en fritt formulerad begäran.

Vi tillhandahåller handlingarna enligt patientens önskemål antingen per post eller datasäkert som skyddad e-post. Patienten kan också hämta handlingarna från Orton, varvid han eller hon måste verifiera sin identitet med ett bildförsett identitetsbevis. Om patienten vill att någon annan ska hämta handlingarna behöver denna person en fullmakt. Fullmaktstagaren måste verifiera sin identitet med ett bildförsett identitetsbevis.

Man kan granska sina uppgifter gratis en gång om året, och därefter debiteras 25 euro/försändelse för handlingar och/eller återkommande försändelser av handlingar. Försändelsen betalas med den bifogade fakturan (eventuella försändelser utomlands prissätts separat).

3. Yrkande på rättelse av patientuppgifter

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas eller att bristfälliga uppgifter kompletteras i patientdatasystemet. Vårdpersonalen behandlar begäran tillsammans med överläkaren och utvärderar om det finns skäl för ändringarna i begäran.

Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas. Det är dock bra att notera att vår verksamhet är föremål för ett antal specifika lagar och att vi inte kan radera uppgifter för vilka det finns en rättslig skyldighet att förvara. Långa lagringstider för personuppgifter skyddar klienternas och Ortons rättigheter.

Du kan yrka på rättelse eller radering med ett yrkande på rättelse av uppgifter som sparats i patientregistret eller med en fritt formulerad begäran.

4. Begäran om granskning av logguppgifter

Om du vill har du rätt att få veta vem som har behandlat dina uppgifter. Klienten har dock inte rätt till logguppgifter, om den som lämnar ut logguppgifter vet att utlämnandet av logguppgifterna kan medföra allvarlig fara för klientens hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter. Kunden har inte heller rätt att utan särskild orsak få logguppgifter som är äldre än två år.

Du kan begära uppgifter skriftligen med en begäran om granskning av logguppgifter eller med en fritt formulerad begäran. Begäran om logguppgifter behandlas som en begäran om information, och inga separata utredningar upprättas på grund av den.

5. Begäran om utredning av hanteringen av patientuppgifter

Om du utifrån logguppgifterna som du har granskat misstänker att dina uppgifter har behandlats felaktigt har du rätt att göra en skriftlig begäran om utredning. Du kan göra begäran Begäran om utredning av behandlingen av patientuppgifter eller som en fritt formulerad begäran. I begäran ska antecknas de motiveringar och kända faktorer som ligger till grund för begäran.

6. Fullmakt för att uträtta ärenden för en annan person

Om du har svårt att uträtta ärenden personligt vid Orton kan du ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden för dig. Fullmakten ska göras skriftligen på blanketten Fullmakt för uträttande av ärenden för en person eller genom en fritt formulerad fullmakt.

Vi verifierar fullmaktsgivarens identitet vid Orton i samband med att fullmakten lämnas in. Om fullmaktstagaren lämnar in en fullmakt för kunden ska fullmakten ha två (2) myndiga ojäviga vittnen. Då verifierar vi fullmaktstagarens identitet i samband med att fullmakten lämnas in.

7. Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga

Om du är minderårig:
Hälsovårdspersonalen utvärderar din förmåga att fatta beslut om frågor relaterade till din vård. Om du är beslutsför kan du själv bestämma om din vårdnadshavare kan läsa uppgifter relaterade till din ärendehantering. Utvärderingen görs varje gång du uträttar ärenden.

Vårdnadshavare:
Du kan uträtta ärenden för ditt minderåriga barn inom hälso- och sjukvården och be om den minderåriges journalhandlingar och få en kopia av dem, såvida inte den minderårige är beslutsför och har nekat utlämnandet av uppgifterna. Som vårdnadshavare har du rätt att uträtta ärenden för den minderåriga på grundval av vårdnadsförhållandet.

8. Tillstånd att behandla dina patientuppgifter

För att kunna erbjuda dig säker, högklassig och smidig vård hoppas vi att du ger ditt samtycke till att använda dina patientuppgifter på Omakanta.fi under ”Hantering av användningen”, redan före du besöker Orton.

Om du inte har gett eller kunnat ge ditt samtycke via Mina Kanta-sidorna kan du också ge Orton tillstånd att använda dina uppgifter med blanketten Tillstånd att lämna ut journalhandlingar.

9. Behandling och dataskydd av dina uppgifter

Dataskydd avser skydd av integriteten vid hantering av personuppgifter.
Patientuppgifter och uppgifter om användningen av sjukvårdstjänster är i regel sekretessbelagda. Vårdpersonalen får inte, utan skriftligt samtycke från patienten eller hans/hennes lagliga företrädare, överlämna uppgifter i journalhandlingarna till utomstående.

10. Orton Oy:s personuppgiftsregister

Vi samlar in personuppgifter i register vars syfte och innehåll beskrivs i Meddelandet om skydd av personuppgifter. Om du misstänker att dina uppgifter har behandlats i strid med dataskyddslagstiftningen kan du kontakta Ortons Dataskyddsombud.

11. Anmälan om innehållet på Ortons webbplats

Om du som hittar innehåll på Ortons webbplats som du tror är olagligt har du alltid rätt att rapportera det till tjänsteleverantören Anmälan om innehållet på Ortons webbplats, som har en skyldighet att behandla ärendet.

12. Anmärkning

En patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som han eller hon har fått vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten. (Lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992, 10 §). Du kan göra en anmärkning med denna blankett: Anmärkningsblankett.