Tove Palmgren-Soppela

När det gäller besvär av vilken som helst typ av ovannämda, gäller det att  staka ut den mest effektiva behandlingen. I visa fall är operation inte den första lösningen av ett besvär. Då är sakkunnig fysioterapi och/eller ergoterapi en viktig del av vården. Dock är operation ett alternativ i vissa fall.

Jag utför steloperationer, operationer av senor och nerver,  korrigering av ledband, olika typer av nervoperatoner, samt artroskopier.

Som min huvudsyssla är jag handkirurg vid handkirurgiska kliniken på Brosjukhuset i Meilans.
Jag har där ansvar för rekonstruktionsoperationer av tetraplegipatienternas övre extremiteter.

Pris

30 min.  140 €

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.

Tage Orenius

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Mikko Manninen

Utbildning och arbetsplatser

Medicine licentiat 1988

Medicine doktor 1993

Specialistläkare i kirurgi 1997

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi 1999

Specialkompetens i proteskirurgi 2006

Administrativ kompetens 2013

Docent i ortopedi och traumatologi 2016

eMBA-examen – Tammerfors Universitet 2019

Efter att jag utexaminerats som läkare specialiserande jag mig vid Helsingfors universitets utbildningsprogram först i kirurgi och sedan i ortopedi och traumatologi 1991–1999. Min doktorsavhandling skrev jag i professor Rokkanens arbetsgrupp vid HUCS Tölö sjukhus 1988–1993. Forskningen gällde skelettets stödmaterial som upplöses i kroppen. Sedermera har jag genomfört biomaterial- och klinisk forskning.

Efter min specialiseringsutbildning arbetade jag några månader vid HUCS barnsjukhus som specialistläkare. Då jag fått ett Consultant-vikariat vid Addenbrookes sjukhus i Cambridge, flyttade jag i slutet av 1999 till England med min familj. Under denna period arbetade jag vid en nedre extremitets- och protesenhet. Efter vistelsen i England återvände jag till Helsingfors och 2000–2007 arbetade jag som specialistläkare vid HUCS Kirurgiska sjukhus och koncentrerade mig på besvär i nedre extremiteterna och proteser.

År 2007 grundades ett kunskapscentrum specialiserat på protesverksamhet vid Kymmenedalens centralsjukhus. Jag började som ledare för projektet och i tjänsten som avdelningsöverläkare i början av 2008. Vid Kotka protescentrum arbetade jag till slutet av 2013. Vid sidan av denna tjänst arbetade jag som överläkare vid Eira sjukhus 2012–2013. I början av 2014 började jag som ledande överläkare vid Orton. Vid Orton möjliggör mina arbetsuppgifter fortfarande kliniskt arbete; över hälften av min arbetstid går till behandling av besvär i rörelseorganen.

Åren 2003–2010 undervisade jag medicine studenter i ortopedisk behandling av ledförslitning och ledgångsreumatism i bitjänsten som klinisk lärare vid Helsingfors universitet. Sedan min utbildningsperiod vid Tölö sjukhus har jag varit aktiv inom finländsk påbyggnadsutbildning och fortbildning i ortopedi på kurser och evenemang som ordnats av Ortopedföreningen i Finland och Artroplastikföreningen i Finland. Min professionella kompetens uppdaterar jag genom områdets litteratur och utbildningar.

Särskilda yrkesmässiga intressen

Under specialiseringsperioden vid Tölö sjukhus lärde jag mig mycket om proteskirurgi av Hannu Pätiälä och Anne Alberty. Knä- och höftproteskirurgi har varit kärnan i min operativa verksamhet under hela 2000–talet. Under resans gång har jag också utfört titthålskirurgi, axeloperationer och korrigering av deformiteter i främre fotbladet med stort intresse. Mångsidig grundutbildning i ortopedi ger goda förutsättningar att bedöma olika besvär i rörelseorganen. Inom operativ verksamhet koncentrerar jag mig på mitt specialområde. För andra operationer rekommenderar jag naturligtvis experter inom området i fråga. Det viktigaste vid operativ verksamhet är minimering av riskerna och bästa möjliga funktionella resultat.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.

Lotta Markkanen

Utbildning

Fysioterapeut

Akupunkturutbildning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Jukka Pekka Kouri

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla för tillfället. Du kan kontrollera rätten till FPA-ersättning senare på nytt.

Petteri Koho

Utbildning

  • Fysioterapeut 1986
  • OMT-fysioterapeut 1998
  • Magister i hälsovetenskaper 2008
  • Expert i fysioterapi för rörelseorganen
  • Årets fysioterapeut 2008
  • Akupunkturutbildning
  • Filosofie doktor 2015

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Harri Kauppinen

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.

Simo Järvinen

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Sofie Henriksson

Utbildning och arbetsplatser

Fysioterapeut 2002

OMT 2009

Akupunktur 2014

Jag utexaminerades som fysioterapeut från den svenskspråkiga yrkeshögskolan ARCADA i Helsingfors år 2002. Efter grundutbildningen intresserade jag mig särskilt för fysioterapi av rörelseorganen. Jag deltog i en kortkurs om manuell terapi som väckte mitt intresse för metoden OMT (ortopedisk manuell terapi). Innan jag inledde OMT-studierna avlade jag en djurfysioterapeutexamen vid Björneborgs yrkeshögskola. Hästar har varit en del av mitt liv nästan alltid, då jag började rida som 7-åring, och efter mina fysioterapistudier var det naturligt att fortsätta min vårdutbildning inom djurfysioterapi.

Jag utexaminerades om OMT-fysioterapeut år 2009. År 2014 gick jag en akupunkturkurs som ordnades av akupunkturföreningen Suomen lääkäreiden akupunktioyhdistys ry och detta möjliggjorde åter nya tankesätt. Jag har använt västerländsk akupunktur aktivt efter kursen och kunskaperna har varit till stor nytta vid smärtlindring.

Särskilda yrkesmässiga intressen

Min entusiasm för mitt arbete ökar år för år. Jag tycker om mitt arbete och njuter av att se förändringar, ge hjälp och lösa problem. Mitt kall är att hjälpa både människor och djur i mitt arbete.

Nuförtiden arbetar jag främst med behandling av besvär i rörelseorganen hos både människor och djur. Min kundkrets består av människor i olika åldrar som motionerar aktivt eller mindre aktivt. Ett personligt intresse är naturligtvis besvär i rörelseorganen hos ryttare.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Arsi Harilainen

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.