Mikko Manninen

Cheföverläkare
Specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Proteskirurgi

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.

Utbildning och arbetsplatser

Medicine licentiat 1988

Medicine doktor 1993

Specialistläkare i kirurgi 1997

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi 1999

Specialkompetens i proteskirurgi 2006

Administrativ kompetens 2013

Docent i ortopedi och traumatologi 2016

eMBA-examen – Tammerfors Universitet 2019

Efter att jag utexaminerats som läkare specialiserande jag mig vid Helsingfors universitets utbildningsprogram först i kirurgi och sedan i ortopedi och traumatologi 1991–1999. Min doktorsavhandling skrev jag i professor Rokkanens arbetsgrupp vid HUCS Tölö sjukhus 1988–1993. Forskningen gällde skelettets stödmaterial som upplöses i kroppen. Sedermera har jag genomfört biomaterial- och klinisk forskning.

Efter min specialiseringsutbildning arbetade jag några månader vid HUCS barnsjukhus som specialistläkare. Då jag fått ett Consultant-vikariat vid Addenbrookes sjukhus i Cambridge, flyttade jag i slutet av 1999 till England med min familj. Under denna period arbetade jag vid en nedre extremitets- och protesenhet. Efter vistelsen i England återvände jag till Helsingfors och 2000–2007 arbetade jag som specialistläkare vid HUCS Kirurgiska sjukhus och koncentrerade mig på besvär i nedre extremiteterna och proteser.

År 2007 grundades ett kunskapscentrum specialiserat på protesverksamhet vid Kymmenedalens centralsjukhus. Jag började som ledare för projektet och i tjänsten som avdelningsöverläkare i början av 2008. Vid Kotka protescentrum arbetade jag till slutet av 2013. Vid sidan av denna tjänst arbetade jag som överläkare vid Eira sjukhus 2012–2013. I början av 2014 började jag som ledande överläkare vid Orton. Vid Orton möjliggör mina arbetsuppgifter fortfarande kliniskt arbete; över hälften av min arbetstid går till behandling av besvär i rörelseorganen.

Åren 2003–2010 undervisade jag medicine studenter i ortopedisk behandling av ledförslitning och ledgångsreumatism i bitjänsten som klinisk lärare vid Helsingfors universitet. Sedan min utbildningsperiod vid Tölö sjukhus har jag varit aktiv inom finländsk påbyggnadsutbildning och fortbildning i ortopedi på kurser och evenemang som ordnats av Ortopedföreningen i Finland och Artroplastikföreningen i Finland. Min professionella kompetens uppdaterar jag genom områdets litteratur och utbildningar.

Särskilda yrkesmässiga intressen

Under specialiseringsperioden vid Tölö sjukhus lärde jag mig mycket om proteskirurgi av Hannu Pätiälä och Anne Alberty. Knä- och höftproteskirurgi har varit kärnan i min operativa verksamhet under hela 2000–talet. Under resans gång har jag också utfört titthålskirurgi, axeloperationer och korrigering av deformiteter i främre fotbladet med stort intresse. Mångsidig grundutbildning i ortopedi ger goda förutsättningar att bedöma olika besvär i rörelseorganen. Inom operativ verksamhet koncentrerar jag mig på mitt specialområde. För andra operationer rekommenderar jag naturligtvis experter inom området i fråga. Det viktigaste vid operativ verksamhet är minimering av riskerna och bästa möjliga funktionella resultat.