Nivelrikko

Nivelen kuluma eli nivelrikko tuntuu ajan myötä lisääntyvänä nivelkipuna ja jäykkyytenä. Kipu pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa. Nivelessä voi olla aamu- ja liikkeellelähtöjäykkyyttä.

Tyypil­linen ikä nivel­rik­ko­tun­te­muk­sille on 45-55-vuotiaana, mutta tätä nuorem­mil­lakin nivel­rikkoa havaitaan. Nivel­rikon edetessä kipu voi muuttua jatku­vaksi ja ruveta vaivaamaan myös nukku­mista.

Nivel­rikon syyt

Nivel­rikon yleisin tausta­tekijä on perin­nöl­linen alttius. Myös nivelten elämän­ai­kainen kuormitus ja vammat altis­tavat nivel­ri­kolle. Nivelen tai luiden raken­teel­liset poikkea­vuudet lisäävät nivel­pin­tojen kuormi­tusta ja voivat nopeuttaa nivel­rikon kehit­ty­mistä. Myös sairas­tettu nivelen baktee­ri­tu­lehdus lisää nivel­rikon riskiä. Muita syitä nivel­ruston vaurioon ja kipuihin voivat olla mm. reuma, luukuolio ja muut tuleh­duk­sel­liset nivel­sai­raudet. Nivelrikko ilmestyy usein polveen ja lonkkaan.

Polven nivel­rikko

Polven nivel­rikko tuntuu paikal­lisena polvi­kipuna jalalle astuessa. Se on hyvin yleinen vaiva, eikä sille aina voida nimetä yhtä selkeää altis­tavaa syytä. Riskiä lisäävät raken­teel­liset virhea­sennot, aiemmat vammat ja bakteerien aiheut­tamat nivel­tu­leh­dukset sekä ylipaino. Myös reuma ja muut tuleh­duk­sel­liset nivel­sai­raudet voivat aiheuttaa polvi­ni­velen vaurioita.

Polven nivel­rikon oireet:

 • Kävel­lessä tuntuva polvikipu
 • Rasituksen jälkeinen jomotus ja/​tai jatkuva särky
 • Polven turvotus
 • Polven jäykkyys. Jalka ei koukistu enää kuten aiemmin eikä ojennu kävel­lessä enää täysin suoraksi, joka ilmenee ontumisena.
 • Portaiden kävelyn vaikeu­tu­minen, erityi­sesti alaspäin
 • Särky haittaa yöunta

Polven tekonivelleikkaus

Lonkan nivelrikko

Lonkan nivel­ri­kolle ei usein ole osoitet­ta­vissa yksise­lit­teistä syytä, mutta perin­nöl­linen taipumus ja lonkan raken­teel­liset poikkea­vuudet lisäävät nivel­rikon riskiä. Lonkka­ni­velen vammat ja tuleh­dukset voivat myös vaurioittaa niveltä ja aiheuttaa varhaisen nivel­rikon. Reuma ja muut tuleh­duk­sel­liset nivel­sai­raudet sekä reisiluun pään luukuolio voivat johtaa nivelen tuhou­tu­miseen.

Lonkan nivel­rikon oireet:

 • Yleisin oire on kipu nivus­seu­dussa ja pakaran alueella, se voi säteillä reiden etupin­nalle ja jopa polven alueelle.
 • Aluksi kipu tuntuu liikkeelle lähtiessä, mutta pahenee myöhemmin jatku­vasti liikkeessä tuntu­vaksi kuormi­tus­ki­vuksi.
 • Pitem­mälle edetessään kuluma aiheuttaa leposärkyä, joka häiritsee usein yöunta
 • Merkittävä oire on myös lonkan jäykis­ty­minen ja kiertojen hanka­loi­tu­minen, jonka huomaa esimer­kiksi sukkia pukiessa tai varpaan­kynsiä leika­tessa.
 • Ensim­mäisenä rajoittuu lonkan sisäkierto.
 • Kierto­jäyk­kyyden lisäksi, sivulle nosto sekä suoraksi ojennus vaikeutu­vat. Lonkka jää koukkuun, jonka takia kävely­asento muuttuu kumaraksi ja ontuvaksi.

Lonkan tekonivelleikkaus

Nivelrikon hoito

Nivel­rikkoon liittyvää kipua, turvo­tusta, leposärkyä ja liike­ra­joit­teita hoidetaan liikunnan ja fysio­te­rapian keinoin erilai­silla liike- ja fysikaa­li­silla hoidoilla sekä lääkkeillä.

Nivel­rikkoon pätee motto: ”Liike on lääke”. Kuormita niveliä sopivasti ja pidä ne liikkuvina. Apua saat myös fysio­te­ra­piasta sekä oireita helpot­ta­vasta lääke­hoi­dosta. Jos näistä hoidoista ei saa riittä­västi apua, on tekoni­vel­leik­kausta syytä harkita.

Kivun­hoidon asian­tuntija, fysiatrian erikois­lääkäri Kristiina Kokkonen Ortonin Kipukli­ni­kalta kertoo alla videossa nivel­rikon itse- ja lääke­hoi­dosta.

Koska tekonivelleikkaukseen?

Tekonivelleikkausta harkitaan yleensä siinä vaiheessa, kun nivelen kipu ja jäykkyys alkavat haitata jokapäi­väistä elämää ja yöunta eikä fysio­te­ra­piasta ja kipulää­ki­tyk­sestä ole riittä­västi apua.

Lue lisää tekonivelleikkauksesta Ortonissa

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset, myös palveluseteliasiakkaat: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705
Tee nettiajanvaraus tästä

Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.