Ledprotesoperation för kunder med servicesedel

Orton producerar ledprotesoperationer för kunder med servicesedel från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Servicesedelns innehåll är noggrant definierat av HUS och hit hör följande:

 • En förhand­se­va­luering har gjorts med Er per telefon
 • Vi sänder Er detta brev per post eller via skyddad e-post tillsammans med en förhand­supp­giftsblankett. Blanketten bör fyllas i noggrant enligt instruk­tio­nerna i brevet samt retur­neras till Orton utan dröjsmål.
 • Vi bokar en tid åt Er till ortoped­mot­tagning. Före mottag­ningen tas vid behov röntgen­bilder av leden som ska opereras, om det har gått över sex månader sedan senaste röntgenbild har tagits.
 • Ortopeden gör en utvär­dering utgående från remissen, röntgen­bil­derna och mottag­nings­be­söket.
 • Aneste­si­lä­karen gör en utvär­dering av opera­tions­duglig­heten; operation förut­sätter relativt god grund­kon­dition och att eventuella grunds­juk­domar är under kontroll.
 • Labora­to­rie­prover tas i Ortons labora­torium före opera­tionen.
 • Preope­rativt besök hos sjuks­kötare
 • Fysio­te­ra­pi­hand­ledning i grupp före opera­tionen
 • Opera­tionen utförs på Orton med proteser som angetts på service­sedeln.
 • Fysio­te­ra­pi­hand­ledning på bäddav­del­ningen minst två gånger
 • Labora­to­rie­prover tas enligt behov.
 • Vårdpe­riodens längd är tre dygn. Utskrivning sker före kl 12 på avfärds­dagen.
 • Kontroll­besök hos fysio­te­rapeut 2-3 månader efter opera­tionen. Av höftled­so­pe­rerad patient tas i samband med kontroll­be­söket nya röntgen­bilder. Om det under kontroll­be­söket uppkommer något som kräver ortoped­kon­sul­tation, ordnas en sådan.

Guide för patienter som kommer till leprotesoperation

Guiden innehåller viktig information för lepprotespatienter:
Höftledprotesoperationsguide för patient med servicesedel, öppna här.
Knäledprotesoperationsguide för patient med servicesedel, öppna här.

Ta med till Orton

Ta med er den ursprungliga servicesedeln till Orton.

Självriskandel

Patientens självriskandel 230 € betalas i samband med ortopedmottagningsbesöket i Ortons kassa på första våningen.

Annulering

Mottagningen ska avbokas senast kl. 12 dagen innan. Orton har rätt till 50% av självriskandelen för en för sent eller ej avbokad tid.
Om operationen annuleras utan giltig orsak, har Orton rätt till en ersättningsavgift.

Sommaruppehåll på Ortons operationsavdelning

Vänligen observera att våra opera­tions­salar kommer att ha somma­rup­pehåll 3.7- 6.8.2023.
Under den här tiden erbjuder vi inga operationer med servicesedel.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder tilläggstjänster på egen bekostnad som fortsättning till behandlingarna som ingår i servicesedeln. Dessa tjänster kräver ingen remiss. Se broschyren här.

Mer information och kontakter

Vårdorganisationsteam tel. 09 4748 2704 mån-fre 9-15.

Vi ber dig skicka konfi­den­tiellt material, t.ex. medde­landen med patient- och perso­nupp­gifter och annan känslig infor­mation via skyddat e-postför­bin­delse: Skyddat e-post