Ledprotesoperation för kunder med servicesedel

Orton producerar ledprotesoperationer för kunder med servicesedel från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Servicesedelns innehåll är noggrant definierat av HUS och hit hör följande:

 • En förhand­se­va­luering har gjorts med Er per telefon
 • Vi sänder Er detta brev per post eller via skyddad e-post tillsammans med en förhand­supp­giftsblankett. Blanketten bör fyllas i noggrant enligt instruk­tio­nerna i brevet samt retur­neras till Orton utan dröjsmål.
 • Vi bokar en tid åt Er till ortoped­mot­tagning. Före mottag­ningen tas vid behov röntgen­bilder av leden som ska opereras, om det har gått över sex månader sedan senaste röntgenbild har tagits.
 • Ortopeden gör en utvär­dering utgående från remissen, röntgen­bil­derna och mottag­nings­be­söket.
 • Aneste­si­lä­karen gör en utvär­dering av opera­tions­duglig­heten; operation förut­sätter relativt god grund­kon­dition och att eventuella grunds­juk­domar är under kontroll.
 • Labora­to­rie­prover tas i Ortons labora­torium före opera­tionen.
 • Preope­rativt besök hos sjuks­kötare
 • Fysio­te­ra­pi­hand­ledning i grupp före opera­tionen
 • Opera­tionen utförs på Orton med proteser som angetts på service­sedeln.
 • Fysio­te­ra­pi­hand­ledning på bäddav­del­ningen minst två gånger
 • Labora­to­rie­prover tas enligt behov.
 • Vårdpe­riodens längd är tre dygn. Utskrivning sker före kl 12 på avfärds­dagen.
 • Kontroll­besök hos fysio­te­rapeut 2-3 månader efter opera­tionen. Av höftled­so­pe­rerad patient tas i samband med kontroll­be­söket nya röntgen­bilder. Om det under kontroll­be­söket uppkommer något som kräver ortoped­kon­sul­tation, ordnas en sådan.

Guide för patienter som kommer till leprotesoperation

Guiden innehåller viktig information för lepprotespatienter:
Höftledprotesoperationsguide för patient med servicesedel, öppna här.
Knäledprotesoperationsguide för patient med servicesedel, öppna här.

Ta med till Orton

Ta med er den ursprungliga servicesedeln till Orton.

Självriskandel

Patientens självriskandel 230 € betalas i samband med ortopedmottagningsbesöket i Ortons kassa på första våningen.

Annulering

Vänligen notera om operationen annuleras utan giltig orsak, har Orton rätt till en ersättningsavgift.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder tilläggstjänster på egen bekostnad som fortsättning till behandlingarna som ingår i servicesedeln. Dessa tjänster kräver ingen remiss. Se broschyren här.

Mer information och kontakter

Operationer tel. 09 4748 2704 mån-fre 9-15.

Vi ber dig skicka konfi­den­tiellt material, t.ex. medde­landen med patient- och perso­nupp­gifter och annan känslig infor­mation via skyddat e-postför­bin­delse: Skyddat e-post