Strålbehandling

Strålbehandlingsenheten på HYKSin privatsjukhus och HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största. Våra strålbehandlingsmetoder är Finlands mångsidigaste.

Vid sidan om kirurgi är strålbehandling en lokal behandlingsform för cancer. I strålbehandling används högenergisk joniserande strålning som kan användas för att förstöra och försvaga cancercellernas strukturer.

Strålbehandling har i många fall visat sig ha betydande fördelar vid cancerbehandling. När behandlingen inleds upprättas en individuell behandlingsplan då man också kan ta en ståndpunkt till behandlingsprognosen.

Strålbehandlingen planeras individuellt

Strålbehandling kräver individuell planering, högklassiga apparater, erfarenhet, kompetens och precision. Med hjälp av den senaste tekniken kan strålningen riktas noggrant till den önskade cancertumören, vilket minskar biverkningarna av strålbehandlingen. Biverkningarna varierar beroende på var behandlingsstället är beläget och vilka normala vävnader eller organ befinner sig i närheten av det.

Antalet strålbehandlingsperioder och -gånger varierar beroende på cancertypen och den använda strålbehandlingstekniken. Behandlingsperiodens längd kan variera från några gånger till åtta veckor. Oftast ges strålbehandling en gång om dagen på vardagarna.

Den egentliga strålbehandlingen varar vanligtvis bara några minuter i taget, men att ställa sig i rätt position på strålbehandlingsbordet och att säkerställa rätt position genom avbildning förlänger den totala behandlingstiden till ca femton minuter. Patienten strålar inte efter en extern strålbehandling.

 

Till mottagning, undersökning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottag­ningar, under­sök­ningar och behand­lingar bokas per telefon +358 9 4748 2704 (mån-fre 9-15, GMT +2)

Ifall du har tidigare under­sök­nings­re­sultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottag­ningen via säker­hetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.