Strålbehandling för lungcancer

Vid behandling av lungcancer kan strålbehandling användas antingen som en lokal behandling som siktar till att bota cancern eller som symtomlindrande behandling.

Lungcancer indelas i två huvudgrupper:

  • icke-småcelliga lungcancer
  • småcellig lungcancer.

Den primära standardbehandlingen för lokal, icke-småcellig lungcancer är operationsbehandling som kompletteras vid behov med strålbehandling. En del av lungcancerpatienter med cancer i initialskedet lämpar sig dock inte för operationsbehandling på grund av andra sjukdomar. För dessa patienter är en alternativ behandling en strikt begränsad riktad strålbehandling (s.k. stereotaktisk strålbehandling). Behandlingen ges vanligen i några stora engångsdoser på tumörområdet.

Ungefär en tredjedel av alla icke-småcelliga lungcancerfall diagnostiseras som olämpliga för en operation och lokalt spridda. Strålbehandling och samtidig kombinationsbehandling med två cytostatika under 6 veckor anses för närvarande vara en standardbehandling för denna patientgrupp.

Vid behandling av lokal småcellig lungcancer används en kombination av cytostatika- och strålbehandling.

Vid utbredd lungcancer kan symtomen ofta lindras med strålbehandling oavsett lungcancertyp.

Strålbehandling av lungområdet planeras ofta med hjälp av högklassig datortomografi. Ofta intensifieras avbildningen med kontrastmedel, eller så utförs en andningsstyrd datortomografi (4D-DT), för att hjälpa till att fastställa och beakta behandlingsställets rörelse vid planeringen av strålbehandlingen.

Stråldoser som riktas till friska vävnader kan med modern dosplaneringsutrustning bestämmas noggrant. På så sätt kan man minimera skadeverkningarna på friska vävnader och organ.

För- och nackdelar med strålbehandling

En kombinationsbehandling (samtidig cytostatikabehandling och strålbehandling) för lokalt spridd icke-småcellig och småcellig lungcancer har visat sig vara effektivare än enbart strålbehandling eller alternerande behandling.

Direkta biverkningar av strålbehandling för lokalt spridd lungcancer är vanligtvis trötthet och irritation i matstrupen. En symtomatisk lunginfektion som eventuellt framträder i genomsnitt 2-3 månader efter strålbehandlingen behandlas med kortison- och vid behov antibiotikabehandling.

Som en långvarig biverkning av strålbehandling för lungcancer kan det uppkomma fibros, dvs. tät bindväv på behandlingsområdet.

Strålbehandlingens längd

På grund av dess korta varaktighet (vanligtvis 3-5 gånger) är stereotaktisk behandling relativt bekvämt för patienten. Strålbehandling för lokalt spridd lungcancer varar däremot vanligtvis i ca sex veckor.

Symtomlindrande strålbehandling kan ges antingen som engångsbehandling eller som en behandlingsperiod på 1-2 veckor, beroende på strålbehandlingsområdets omfattning och läge och patientens allmäntillstånd.

Till mottagning, undersökning eller behandling –  hur går man till väga?

Mottag­ningar, under­sök­ningar och behand­lingar bokas per telefon +358 9 4748 2704 (mån-fre 9-15, GMT +2)

Ifall du har tidigare under­sök­nings­re­sultat ber vi dig vänligen skicka dem till oss före den första mottag­ningen via säker­hetspost eller post.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.