Ravitsemusterapeutti Salla Juselius

Salla auttaa erilai­sissa ravit­se­mus­te­rapiaa edellyt­tä­vissä ongel­missa ja elämän­ti­lan­teissa. Kyseessä voi olla syömis­häiriö tai epäily siitä, erityisruoka­va­lioasiat (esim. keliakia tai diabetes) tai ravit­se­mus­asian­tun­tijan apu ruoka­valion suunnit­te­lussa esimer­kiksi tavoit­teel­li­sessa urhei­lussa tai raskauden aikana. Tutustu Sallan toimintaan tarkemmin.