Nettiterapia

Nettiterapia – internetin välityksellä tapahtuva terapia

Netti­te­ra­pialla tarkoitetaan internetin välityksellä tapahtuvaa terapiaa. Sinun ei tarvitse lähteä terapeutin luokse, vaan voit työstää sinua askarruttavia asioita halua­massasi paikassa netti­te­ra­peutin ohjauk­sessa.

Nettiterapia on moderni hoito­muoto mielenterveyden ongelmille. Sen vaiku­tuk­sista on saatu hyviä tuloksia. Terapiassa pureu­dutaan mielen­ter­veyden tai mielen­ter­veyttäsi koette­leviin ongelmiin tunnis­ta­malla haital­lisia ajatuksia ja opette­le­malla uusia toimin­ta­tapoja. Netti­te­rapia on helppo­käyt­töinen ja tarkoi­tettu yli 18-vuotiaille.

Ortonin netti­te­rapian tuottavat HUSin ammat­ti­laiset. Ohjelmat ovat suomenkielisisä, ja  sopivat  suomea puhuville henki­löille Suomessa tai ulkomailla. Et tarvitse terapiaan erillistä lähetettä, vaan oma yhtey­denotto riittää.

Millaisiin ongelmiin netti­te­ra­piasta kannattaa
hakea apua?

Netti­te­ra­piaa on tarjolla seuraaviin ongelmiin:

 • Masennus
 • Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
 • Unettomuus
 • Sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Paniikkihäiriö
 • Pakko-oireinen häiriö
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Bulimia
 • Alkoholin liikakäyttö
 • Sosiaalinen ahdistuneisuus lapsilla ja nuorilla
 • Pitkäaikaisten ja h​aittaavien kehollisten oireiden kuntoutusohjelma​

Miten netti­te­ra­pialla voi vaikuttaa?

Netti­te­rapia pohjautuu kogni­tii­viseen psykoterapiaan, jonka lähtö­kohtana on, että ajatukset, tunteet, toiminta ja fyysiset reaktiot ovat kaikki vuoro­vai­ku­tuk­sessa keskenään. Terapiassa pyritään löytämään syyt käyttäy­ty­mi­seen ja työkaluja hankaluuksien voittamiseen.   

Netti­te­rapian edut

Netti­te­ra­piassa voit rauhassa miettiä asioita sekä palata niihin uudelleen, sillä terapian materiaali on käytössäsi koko terapian ajan ja kolme kuukautta terapian päättymisen jälkeen.

Terapia säästää aikaa ja rahaa ja voit osallistua siihen mistä päinja millointahansa. Hoito voi alkaa heti ilman odotusta eivätkä ongelmat pitkity.

Tieto­turva

Palvelu toimii luotet­tavan ja tieto­tur­val­lisen yhteyden kautta. Tietosi kirjataan Orton Oy:n potilas­tie­to­kantaan.

Palvelun hinta

Netti­te­ra­pia­n aloituskäynnin hinta on 140 €. Nettiterapian käynnistämiseksi ota yhteys Orton Oy:n asiakas­pal­veluun ja kerro haluavasi netti­te­ra­piaan. Järjes­tämme sinulle etäta­paa­misen psykiatrin kanssa.

Jatkosta sovitaan erikseen sinulle parhaiten sopivan hoitomuodon mukaisesti. Tyypillisen nettiterapiapaketin hinta on 1025€ sisältäen nettiterapian jälkeisen psykiatrin loppukeskustelun.

Kuinka pääsen alkuun ja miten palvelu toimii?

Ota yhteys Ortonin asiakas­pal­veluun ja tilaa terapian aloituskäynti. Järjestämme sinulle etäyhteydellä järjestettävän tapaamisen psykiatrin kanssa.

Varsinaisen nettiterapian aloittamiseksi toimitamme laskun terapiapaketista. Kun lasku on maksettu, saat tunnukset terapiaan.

Alkukartoitus: etävastaanotto psykiatrin kanssa

 • Kun palvelu on maksettu, saat sähkö­pos­tiisi/​puheli­meesi linkin kirjau­tu­mis­sivulle.
 • Psykiatrin tapaa­minen tapahtuu video­yh­teyden kautta tai puheli­mitse.
 • Psykiatri arvioi, sopiiko netti­te­rapia ongelmasi hoitoon.

Näin nettiterapia toimii:

 • Kirjaudut turval­li­sesti pankki- tai mobii­li­tun­nis­teella (VETUMA) suoraan psykiatrin suosit­tamaan terapiaoh­jelmaan.
 • Hoitoasi tukee netti­te­ra­peutti, joka on HUSin ammat­ti­lainen.
 • Ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen määritellään sopiva jatko-ohjelma.
 • Terapiassa sinua ohjataan vaihe vaiheelta eteenpäin ja saat työkaluja ongelmiisi
 • Netti­te­ra­peuttisi antaa sinulle palau­tetta ja suosi­tuksia.
 • Aikatau­luistasi riippuen yhden vaiheen suorit­ta­miseen menee 1-2 viikkoa ja koko terapiaoh­jelma kestää arviolta 2-4 kuukautta. Aikatauluun voit vaikuttaa itse.
 • Psykiatri keskus­telee kanssasi terapian tulok­sista ja antaa suosi­tuksen jatko­toi­mintaanerikseen sovitulla etävastaanottoajalla.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705. Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.