Autismikirjon ja ADHD-piirteiden diagnostinen haastattelu

Autismikirjon piirteiden diagnostinen haastattelu lapsille ja nuorille

Autismikirjon oireyhtymät, joihin esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä lukeutuu, ovat kehityksellisiä oireyhtymiä, joiden neurobiologinen pohja vaikuttaa siihen, miten yksilö aistii ja kokee ympäröivän maailman, viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Autisminkirjon häiriöt ovat hyvin yksilöllisiä ilmiasultaan ja heijastuvat toimintaan eri ikävaiheissa eri tavoin. Autismikirjon piirteitä on perusteltua epäillä silloin, jos lapsella tai nuorella esiintyy toistuvia vaikeuksia muodostaa tai ylläpitää ikätoverisuhteita, vaikeuksia ymmärtää toisten ihmisten ajatuksia ja toimintaa, uppoutumista omiin mielenkiinnon kohteisiin, jäykkää tai kaavamaista käyttäytymistä, aistiyliherkkyyksiä tai hankaluuksia sopeutua muutoksiin ja uusiin asioihin.

Kun lapsen erityispiirteet ymmärretään ja huomioidaan, on helpompi mukauttaa lapsen kasvuympäristö siten, että tarpeettomia ristiriitoja ja epäonnistumisen kokemuksia pystytään ehkäisemään ja lapsen voimavarat ja taidot pääsevät vahvistumaan.

Haastattelupaketti

Haastattelupaketti sisältää autismikirjon puolistrukturoidun haastattelun (Autism Diagnostic Interview – Revised eli ADI-R) sekä lausunnon. Haastattelu tehdään arvioinnin kohteena olevan lapsen tai nuoren vanhemmille/huoltajille, ja siinä tarkastellaan laajasti ja huolellisesti erityispiirteiden esiintymistä koko kehityskaaressa.

Haastatteluun on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia, jotka jaetaan tarpeen mukaan kahdelle tai kolmelle tapaamiskerralle. Haastattelun pohjalta laaditaan lausunto, jota on mahdollista hyödyntää osana diagnostista arviointiprosessia ja hoidon tarpeen kartoitusta.

ADHD-piirteiden diagnostinen haastattelu lapsille, nuorille ja aikuisille

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt (ADHD) ovat kehityksellisiä häiriöitä, joiden keskeisempiä oireita ovat keskittymisen ja tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaisesti, korostuuko yksilöllisessä oirekuvassa tarkkaamattomuus (ADD), yliaktiivisuus vai molemmat.

ADHD:n oireissa ja niiden vaikutuksessa yksilön toimintaan havaitaan tyypillisesti kypsymiseen ja ympäristön vaatimuksiin liittyviä muutoksia kehityskaaressa, kuitenkin täyttääkseen häiriön kriteerit vaikeuksien tulee olla havaittavissa jo lapsuudessa ja niistä on täytynyt aiheutua pitkäkestoista haittaa yksilön toimintakyvylle.

Arjessa ADHD:n oireet voivat näyttäytyä toistuvina vaikeuksina suunnitella ja hallita omaa toimintaa, unohteluna, myöhästelynä, tavaroiden hukkaamisena, häiriöherkkyytenä tai impulsiivisena ja levottomana käytöksenä. ADHD-oireiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeää paitsi yksilön minäkuvan ja itsetunnon kannalta myös mahdollisten tukitoimien suunnittelun pohjaksi.

ADHD-piirteiden diagnostinen paketti sisältää yksilöllisen kehityskaarihaastattelun, jonka yhteydessä tehdään ADHD:n puolistrukturoitu haastattelu (DIVA 2.0), sekä lausunnon. Arvioinnin kohteena olevan henkilön iästä ja tilanteesta riippuen haastattelussa käytetään harkinnan mukaan tietolähteinä henkilön omaa kuvausta, vanhempia tai muita läheisiä.

Lasten arvioinnissa on tarpeen pyytää havaintoja koulusta, näiden havaintojen keräämisen tavasta sovitaan yhdessä tapauskohtaisesti. Haastatteluun on hyvä varata noin 1,5 tuntia. Haastattelun pohjalta tehdään lausunto, jota on mahdollista hyödyntää osana diagnostista arviointiprosessia ja hoidon tarpeen kartoitusta. Lausunnossa otetaan myös kantaa jatkotutkimusten (esimerkiksi psykologin yksilötutkimus) tarpeellisuuteen ja mahdollisiin kysymyksenasetteluihin.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705 tai nettia­jan­va­rauksen kautta. Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.