Valmennuspilottien toimitus- ja käyttöehdot

Toimitus- ja käyttöehtojen hyväksyminen
Näitä ehtoja sovelletaan Ortonin (jäljempänä palveluntuottaja) Orton Liikuntaklinikan valmennuspilottiin osallistuvan asiakkaan (jäljempänä asiakas) välillä. Asiakkaan katsotaan sitoutuvan näihin ehtoihin ilmoittautuessaan valmennuspilottiin.

Valmennuspilottien sisältö ja kesto
Valmennuspilottien sisältö on esitelty Orton Liikuntaklinikan verkkosivuilla.

Sitovat ilmoittautumiset, hinta ja maksuehdot
Ilmoittautumiset ovat sitovia.

Valmennuksen kokonaishinta on 650 € + toimistomaksut.
Ensimmäinen erä valmennuksesta tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Laskutus kolmessa erässä:
1. erä 250 € ilmoittautumisen yhteydessä
2. erä 200 € 15.10.2021
3. erä 200 € 15.11.2021
Kuhunkin laskuun lisätään toimistomaksu 21 €. Maksuehto 7 päivää netto.

Maksun voi suorittaa myös kokonaisuudessaan ilmoittautuessa, jolloin säästää
42 € toimistomaksuissa.
Lasku toimitetaan valinnan mukaan joko sähköpostitse tai postitse.

Palvelun käytön rajoitukset ja edellytykset
Asiakkaan tulee olla 18-vuotias ja hänen tulee olla lähtökohtaisesti terve. Asiakkaan soveltuvuutta valmennukseen arvioidaan alkukyselyllä. Palveluntuottajalla on oikeus olla tarjoamatta palvelua asiakkaalle kyselyn perusteella.

Asiakkaalla tulee olla käytössään internetyhteys sekä sähköposti. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on palvelun edellyttämät tietoturvalliset laitteet ja yhteydet. Asiakas vastaa omasta palvelun käytöstään sekä mahdollisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa pitämisestä.
Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön. Palvelun kieli on Suomi.

Peruutus- ja keskeytysehdot
Sitova sopimus on syntynyt, kun asiakas on ilmoittautunut mukaan valmennuspilottiin. Palvelulla on 14 päivän peruuttamisaika. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu jo peruuttamisajan puitteissa, tulee asiakkaan maksaa jo tuotetuista palveluista erikseen.

Asiakkaan on mahdollista keskeyttää valmennus ainoastaan lääkärintodistuksen tai muun erityisen painavan syyn johdosta. Keskeytyksestä sovitaan valmentajan kanssa ja se tulee tehdä kirjallisesti.

Jo maksettua palvelua ei hyvitetä.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu asiakkaalle, mikäli tämä millään tavoin vahingoittaa valmennuksen sisältöä tai toimii käyttöehtojen vastaisesti. 

Palveluntuottajan velvollisuudet
Palveluntuottaja huolehtii sitä, että palvelussa olevat tiedot pysyvät oikeina ja että palvelu pysyy saatavilla tarvittavia huoltokatkoja lukuun ottamatta, mutta ei voi taata palvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta, saatavuutta tai soveltuvuutta palvelun käyttäjän käyttötarkoitukseen.

Palveluntuottaja ei vastaa avoimen tietoverkon käytettävyydestä ja tietoturvasta tai palveluun linkitettyjen ulkopuolisten verkkosivujen sisällöstä.

Palveluntuottaja pyrkii siihen, että samat valmentajat pysyvät valmennettavan tukena ohjelman alusta loppuun, mutta tarvittaessa valmentajalle voidaan nimetä sijainen.

Palveluntuottajalla on potilasvahinkolain mukaisesti omat potilasvakuutukset ja se vastaa osaltaan omasta toiminnastaan, mukaan lukien työntekijöidensä toiminnasta sekä myös potilasvakuutuksen voimassa olosta.

Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja soveltuvan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävässä palvelussa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Ortonin potilasrekisteriä ja sitä käytetään vain sen rekisteriselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Potilasrekisteriseloste on saatavilla Ortonin verkkosivuilla. Palvelu kerää rekisteröityneen asiakkaan antamia henkilötietoja (mm. nimi, henkilötunnus ja osoite) ja asiakkaan palvelun käyttöä koskevia tietoja potilasrekisteriin. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

Palveluun tallennettavia tietoja käytetään:

Asiakkaan tutkimuksen ja valmennuksen järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja laadunvalvontaan, laskuttamiseen, toiminnan suunnitteluun, tilastointiin, seurantaan ja arviointiin.

Palveluntuottajalla on Suomen lain mukainen terveyden- ja sairaanhoidon ammattihenkilöitä koskeva vaitiolovelvollisuus. Asiakkaalla on voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja pyytää niiden korjaamista tai poistamista.

Vastuunrajoitus
Asiakas hyväksyy sen, että palvelua käytetään kaikilta osin asiakkaan omalla vastuulla.

Erimielisyydet
Palvelua koskevat erimielisyydet selvitetään ensi kädessä asiakkaan ja valmentajan kesken. Mikäli keskusteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, on asiakas yhteydessä Ortonin potilasasiamieheen.

Muut kuin potilasvahinkolain mukaiset vaatimukset on tehtävä palvelun tarjoajalle ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa palvelutapahtumasta.  Potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain mukaan.

Palveluntuottajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Ylivoimainen este
Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat palveluntuottajasta riippumattomista syistä

Muut määräykset
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja terveys- ja sairaanhoidon palveluita koskevia säädöksiä sekä viranomaismääräyksiä.

Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, jollei pakottavassa kuluttajansuoja- ja potilasvahinkolainsäädännössä ole määrätty muuta riidanratkaisufoorumia.